دفاع از پایان نامه و آماده سازی فارغ التحصیلی

دفاع از پایان نامه و آماده سازی فارغ التحصیلی

دفاع از پایان نامه و آماده سازی فارغ التحصیلی ، هنگامی که یک دانشجو تاییدیه کمیته پایان نامه را برای دفاع از پایان نامه خود دریافت می کند، وقت آن است که برای فارغ التحصیلی آماده شود. دانشجو باید هماهنگ کننده بخش را از برنامه های دفاع و فارغ التحصیلی مطلع کند. دفاع از پایان …

دفاع از پایان نامه و آماده سازی فارغ التحصیلی ادامه »