طراحی تجربی

طراحی تجربی

طراحی تجربی در انجام پایان نامه، برای مطالعه روابط علی از آزمایش ها استفاده می شود. شما یک یا چند متغیر مستقل را دستکاری می‌کنید و تأثیر آن‌ها را بر یک یا چند متغیر وابسته می‌سنجید. طراحی تجربی به معنای ایجاد مجموعه ای از رویه ها برای آزمایش سیستماتیک یک فرضیه است. یک طراحی آزمایشی …

طراحی تجربی بیشتر بخوانید »