داده های ترتیبی

داده های ترتیبی

داده های ترتیبی به دسته هایی در یک متغیر طبقه بندی می شوند که در انجام پایان نامه دارای ترتیب رتبه طبیعی هستند. با این حال، فاصله بین دسته ها ناهموار یا ناشناخته است. به عنوان مثال، متغیر “تکرار تمرین بدنی” را می توان به موارد زیر طبقه بندی کرد: 1. هرگز 2. به ندرت …

داده های ترتیبی بیشتر بخوانید »