تحقیق همبستگی

تحقیق همبستگی | زمان و نحوه استفاده

یک طرح تحقیق همبستگی  در انجام پایان نامه روابط بین متغیرها را بدون کنترل یا دستکاری محقق هیچ یک از آنها بررسی می کند. یک همبستگی قدرت و/یا جهت رابطه بین دو (یا چند) متغیر را منعکس می کند. جهت یک همبستگی می تواند مثبت یا منفی باشد. تحقیق همبستگی در مقابل تحقیقات تجربی تحقیقات …

تحقیق همبستگی | زمان و نحوه استفاده بیشتر بخوانید »