دستورالعمل های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دستورالعمل های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دستورالعمل های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ، دفاع از پایان نامه برای مدرک کارشناسی ارشد، ارائه عمومی پایان نامه داوطلب و پس از آن پرسش از ممتحنین است. کمیته نظارت کارشناسی ارشد داوطلب باید تعیین کند که آیا پایان نامه برای دفاع آماده است یا خیر. ممتحن خارجی باید قبل از اینکه دانشجو …

دستورالعمل های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ادامه »