اعتبار داخلی در مقابل خارجی

اعتبار داخلی در مقابل خارجی

هنگام آزمایش روابط علت و معلولی در انجام پایان نامه، اعتبار داخلی در مقابل خارجی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: اعتبار داخلی و خارجی. روایی درونی به درجه اطمینان از اینکه رابطه علی مورد آزمایش قابل اعتماد است و تحت تأثیر عوامل یا متغیرهای دیگر نیست، اشاره دارد. روایی خارجی به میزانی …

اعتبار داخلی در مقابل خارجی بیشتر بخوانید »