مقاله

Entrepreneurship education but not as we know it: Reflections on the relationship between Critical Pedagogy and Entrepreneurship Education

Andreas Walmsley a, Birgitte Wraae عنوان: آموزش کارآفرینی اما نه آنطور که ما می دانیم: تاملی در رابطه بین آموزش انتقادی و آموزش کارآفرینی ABSTRACT The meteoric rise of entrepreneurship education in higher education continues apace. This expansion has however only recently begun to elicit a more critical approach as to its nature and purpose. …

Entrepreneurship education but not as we know it: Reflections on the relationship between Critical Pedagogy and Entrepreneurship Education بیشتر بخوانید »

Conceptualizing network approaches for a successful farm entrepreneurship using ATLAS.ti

Oshin Gulsiaa,b , Sarika Yadava عنوان : مفهوم سازی رویکردهای شبکه برای یک کارآفرینی موفق مزرعه با استفاده از ATLAS.ti ABSTRACT Through this paper, we illustrate the concept of Farm Entrepreneurship in the light of value addition through qualitative data analysis using ATLAS.ti. For this purpose we have analyzed (n = 120) Scopus articles published …

Conceptualizing network approaches for a successful farm entrepreneurship using ATLAS.ti بیشتر بخوانید »

Gender differences in Social Entrepreneurship: Evidence from Spain

Josefina Fernandez-Guada ´ no, ˜ Sonia Martín-Lopez عنوان: تفاوت های جنسیتی در کارآفرینی اجتماعی: شواهدی از اسپانیا ABSTRACT This study draws on Social Role Theory to identify the factors that determine entrepreneurs’ choice of Social Entrepreneurship (SE) with specific attention to gender-based differences. Following a review of the literature, a logistic regression model is estimated …

Gender differences in Social Entrepreneurship: Evidence from Spain بیشتر بخوانید »

How entrepreneurship program characteristics foster students’ study engagement and entrepreneurial career intentions: A longitudinal study

Maike Liu a, Marjan J. Gorgievski a , Jacques Zwaga b , Fred Paas عنوان: چگونه ویژگی های برنامه کارآفرینی مشارکت تحصیلی و اهداف شغلی کارآفرینی دانشجویان را تقویت می کند: یک مطالعه طولی ABSTRACT Applying the job demands-resources and regulatory focus theory to the educational context, this study investigated how entrepreneurship program characteristics foster …

How entrepreneurship program characteristics foster students’ study engagement and entrepreneurial career intentions: A longitudinal study بیشتر بخوانید »

The promise of digital technologies for sustainable entrepreneurship: A systematic literature review and research agenda

Patrick Holzmann , Patrick Grego Department of Innovation Management & Entrepreneurship, University of Klagenfurt, Universitaetsstrasse 65–67, 9020 Klagenfurt, Austria عنوان: نوید فناوری‌های دیجیتال برای کارآفرینی پایدار: بررسی متون سیستماتیک و دستور کار تحقیقاتی ABSTRACT Research on sustainable entrepreneurship increasingly recognizes the transformative potential of digital technologies to mitigate and counteract grand environmental and social challenges …

The promise of digital technologies for sustainable entrepreneurship: A systematic literature review and research agenda بیشتر بخوانید »