شماره تماس: 09387894096 

پایایی ترکیبی - تزیسمی

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی (Composite Reliability)، معیاری برای اندازه گیری سازگاری درونی سنجه های مقیاس است. این شاخص از نظر کارایی بسیار شبیه آلفای کرونباخ است. در شاخص CR پایایی سازه ها نه به صورت مطلق، بلکه با توجه به همبستگی سازه هایشان با یکدیگر محاسبه می شود. می توان شاخص CR را برابر با مقدار کل واریانس نمره واقعی نسبت به واریانس نمره کل مقیاس در نظر گرفت.

مطالعه کنید: پروپوزال

شاخص CR براساس مدل معادلات ساختاری محاسبه می شود. پایایی ترکیبی، مزیت های بیشتری نسبت به آلفای کرونباخ دارد. به دلیل اینکه در محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ در مورد هر سازه، تمامی شاخص ها با اهمیت مساوی در محاسبات وارد می شوند. در حالی که برای محاسبه ی CR، شاخص ها با بار عاملی (Loadings) بیشتر، اهمیت زیادتری دارند. این موضوع موجب این می شود که مقادیر CR سازه ها معیار واقعی تر و دقیق تری نسبت به آلفای کرونباخ آن ها باشد.

مطالعه کنید: تعیین حجم نمونه

مقایسه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

پایایی پرسشنامه به زبان ساده یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در مکان دیگر یا زمان دیگر نتایج مشابهی بدست دهد. معیار سنتی محاسبه پایایی آلفای کرونباخ است. آلفای کرونباخ براساس میزان پراکنش داده‌ها تعیین می‌شود و انحراف معیار عامل اصلی سنجش پایایی است. از سوی دیگر پایایی ترکیبی براساس هماهنگی درونی سوالات هر عامل محاسبه می‌شود بنابراین معیار دقیق تری است.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت صنعتی

پایایی ترکیبی در تحلیل چیست؟

قابلیت اطمینان ترکیبی در تحلیل به ارزیابی احتمال اینکه یک سیستم، مانند یک سیستم قدرت یا یک ماده مرکب، به طور مداوم عملکرد مورد نظر خود را تحت عدم قطعیت ها و تغییرات مختلف انجام دهد، اشاره دارد. این شامل کمی کردن احتمال موفقیت آمیز بودن عملیات و در نظر گرفتن عواملی مانند خواص مواد، فرآیندهای تولید و تأثیرات خارجی است.

مطالعه کنید: استاد راهنما

به عنوان مثال، در زمینه مواد کامپوزیتی، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان عدم قطعیت در محتوای رزین، پخت، و عیوب را به حساب می‌آورد و توزیع احتمالی خواص محصول را ارائه می‌دهد. در سیستم های قدرت، گسترش روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر به پیچیدگی می افزاید و به رویکردهای عملیاتی جدید برای افزایش قابلیت اطمینان نیاز دارد. با استفاده از تکنیک‌های مدل‌سازی احتمالی مانند شبیه‌سازی‌های مونت کارلو و روش قابلیت اطمینان مرتبه اول، تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ترکیبی به تصمیم‌گیری برای بهینه‌سازی تولید و عملکرد کمک می‌کند.

مطالعه کنید: جامعه و نمونه آماری

محاسبه پایایی ترکیبی

شاخص CR با استفاده از عوامل سازنده مدل معادلات ساختاری محاسبه می شود. استفاده از تحلیل عاملی تاییدی یکی از راه‌های اندازه‌گیری شاخص CR است.  به طور گسترده در نر افزار SMARTPLS محاسبه شاخص CR  موجود است. اما در نرم افزارهای دیگر مانند لیزرل و آموس، براساس فرمول زیر، محاسبه می شود. محاسبه شاخص CR، به صورت دستی، براساس محاسبات کمی دست و پا گیر هستند.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه