شماره تماس: 09387894096 

روایی صوری - تزیسمی

روایی صوری

روایی صوری (Face validity) یک روش ذهنی و غیرعددی است که نشان می‌دهد آیا ابزار گردآوری داده برای سنجش پدیده مورد مطالعه مناسب است یا خیر. در میان روش‌های سنجش روایی پرسشنامه این روش نسبت به روش روایی محتوایی و روایی سازه بسیار ساده‌تر است.

مطالعه کنید: تحقیق توصیفی

در روایی صوری پرسشنامه به تعدادی صاحب‌نظر (مانند استاد راهنما، استاد مشاور یا مدیران سازمان مورد مطالعه) ارائه می‌شود. سپس از آنها خواسته می‌شود تا نظر خود را در مورد کیفیت سوالات پرسشنامه بیان کنند. اگر نظر آنها مثبت بود یعنی پرسشنامه از روایی صوری برخوردار است. ممکن است صاحب‌نظران از شما بخواهند برخی سوالات را اضافه یا کم کنند. در این صورت باید تغییرات را اعمال کنید و دوباره نظرات را جویا شوید. این مراحل تا زمان دستیابی به روایی صوری ادامه پیدا می‌کند.

مطالعه کنید: تحقیقات کیفی

استفاده از این روش علی‌رغم سادگی با تردیدهایی نیز مواجه است. بسیار از پژوهشگران صاحب‌نظر معتقد هستند روایی صوری تنها برای اعتبارسنجی اولیه مناسب است و باید با روش‌های دیگری همراه شود. بویژه برای یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده از اعتبارسنجی صوری کافی نیست. در این نوشتار به توضیح بیشتر در این زمینه پرداخته شده است.

مطالعه کنید: سرقت ادبی

روایی صوری چیست؟

روایی صوری به این مطلب اشاره می‌کند که سؤال‌های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند. در واقع روایی صوری نمی‌تواند نوعی روایی باشد، بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پاره ای مواقع وجود آن مفید به نظر می رسد. ثرندایک و هگن (۱۹۷۹) در رد اهمیت روایی صوری گفته اند: در واقع آنچه تعیین می‌کند که یک آزمون چه چیزی را اندازه می‌گیرد، تکالیفی است که به‌وسیله‌ی سؤال آزمون معرفی می شوند و کسی که بخواهد روایی محتوایی یک آزمون را در رابطه با برنامه درسی مورد قضاوت قرار دهد یا قدرت پیش بینی آزمون را تعیین کند، باید سؤال‌های آزمون را به دقت بررسی کند و برای این منظور، به صورت ظاهر آزمون، چندان اعتنایی نمی کنیم.

مطالعه کنید: روش دلفی

با وجود اظهارات فوق، ثرندایک و هگن (۱۹۷۹) می گویند که گاه صورت ظاهر یک آزمون (روایی صوری)، از لحاظ قابلیت پذیرش و معقول بودن آزمون برای آزمون شوندگان، دارای اهمیت است. می‌توان گفت تا آن اندازه که ظاهر آزمون بر انگیزش آزمون شونده اثر می گذارد، روایی صوری می‌تواند مهم باشد. در بعضی آزمونها، به ویژه آزمونه‌ای استخدامی، اگر آزمون فاقد روایی صوری باشد، آزمون شونده ممکن است علاقه ای به جواب دادن به سؤال‌های آزمون از خود نشان ندهد، زیرا ممکن است چنین تصور شود که آزمون به تصمیم های مربوط به استخدام او ربطی ندارد. نتیجه اینکه، روایی صوری، هر چند ضامن اندازه گیری دقیق نیست، اما ممکن است بر انگیزش آزمون شونده و در نتیجه بر روایی نمرات حاصل از آزمون تأثیر داشته باشد.

مطالعه کنید: انجام پروپوزال فوری

هر چند روایی صوری یک ویژگی مطلوب آزمون است، در بعضی آزمونها این ویژگی نه تنها ضروری نیست، بلکه بهتر است وجود نداشته باشد. برای مثال: اگر کسی بخواهد بیماری روانی را در افراد معین کند، بهتر است آزمونی را مورد استفاده قرار دهد که روایی صوری اندکی دارد.

مطالعه کنید: روش تحقیق

روایی صوری یک شکل از اشکال روایی محتوا است که معمولا به صورت عددی بیان نمی شوند. گردآوری چنین شواهدی اساسا و ضرورت مبتنی بر داوری است و چنین داوری هایی باید برای هر هدفی به‌طور جداگانه انجام پذیرد. گردآوری این شواهد شامل بازبینی دقیق و موشکافانه است تا تعیین شود آیا محتوا و هدفهایی که آزمون اندازه گیری می‌کند، هدف آن مطالبی است که حیطه ی محتوا را تشکیل می‌دهند یا خیر؟

مطالعه کنید: پایان نامه

اگر تمام داوران (خبرگان امر) توافق کنند که پرسش های آزمون حیطه ی محتوایی را به اندازه ی کافی منعکس می‌کنند، می‌توان گفت آزمون، دارای روایی محتوا است. همچنین این نکته نیز باید مشخص شود که آزمون، از عواملی که با هدف اندازه گیری نامرتبط هستند، تاثیر نپذیرفته است.

با این حال، «قضاوتهای مربوط به روایی محتوایی نه قطعی هستند و نه نهایی؛ آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردارند و متخصصان در قضاوت های خود همیشه با هم توافق نظر ندارند».

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت دولتی

روایی صوری چیست و چه تفاوتی با اعتبار محتوا دارد؟

1. روایی صوری
روایی صوری ساده ترین و ذهنی ترین نوع اعتبار است. این بر اساس ظاهر یا ارزش اسمی یک ساز است. یک ابزار اگر به نظر برسد که آنچه را که ادعا می کند اندازه گیری می کند، روایی صوری دارد. به عنوان مثال، آزمون مهارت های ریاضی در صورتی اعتبار صوری دارد که حاوی سؤالاتی باشد که مربوط به ریاضی باشد نه تاریخ یا ادبیات. اعتبار صوری نیازی به تحلیل آماری یا شواهد تجربی ندارد. اغلب با درخواست از متخصصان، شرکت کنندگان یا افراد عادی ارزیابی می شود که آیا ابزار مربوطه و مناسب برای هدف مورد نظر است یا خیر.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

2. اعتبار محتوا
روایی محتوا یک نوع اعتبار دقیق تر و عینی تر است. بر اساس محتوا یا جوهر یک ساز است. یک ابزار زمانی اعتبار محتوایی دارد که تمام جنبه های مهم سازه یا مفهومی را که هدف آن اندازه گیری است پوشش دهد. به عنوان مثال، آزمون مهارت های ریاضی در صورتی اعتبار محتوایی دارد که شامل سؤالاتی باشد که سطوح و حوزه های مختلف ریاضی مانند حساب، جبر، هندسه و حساب دیفرانسیل و انتگرال را منعکس می کند. روایی محتوایی نیازمند تحلیل سیستماتیک و جامع ابزار و سازه است. اغلب با استفاده از معیارها، استانداردها یا چارچوب هایی که محدوده و ابعاد سازه را تعریف می کنند، ارزیابی می شود.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی

3. تفاوت بین اعتبار صوری و اعتبار محتوا
تفاوت اصلی بین اعتبار صوری و اعتبار محتوا در سطح شواهد و دقتی است که آنها ارائه می دهند. روایی چهره نوعی اعتبار ضعیف و سطحی است که بر قضاوت ها و برداشت های ذهنی تکیه دارد. این تضمین نمی کند که ابزار واقعاً آنچه را که قرار است اندازه گیری کند، اندازه گیری می کند. روایی محتوایی نوعی روایی قوی و عمیق است که بر معیارها و تحلیل عینی تکیه دارد. این تضمین می‌کند که ابزار تمام جنبه‌های مرتبط و ضروری ساختاری را که قرار است اندازه‌گیری کند، پوشش می‌دهد.

مطالعه کنید: انجام مقاله فوری

4. اهمیت اعتبار صوری و اعتبار محتوا
هم روایی صوری و هم روایی محتوایی برای تحقیق مهم هستند زیرا بر کیفیت و اعتبار ابزار و نتایج تأثیر می گذارند. اعتبار چهره برای جلب اعتماد و همکاری شرکت کنندگان و ذینفعان مهم است. این به جلوگیری از سردرگمی، سوء تفاهم یا رد ساز کمک می کند. اعتبار محتوا برای اطمینان از صحت و کامل بودن ابزار و نتایج مهم است. به جلوگیری از سوگیری، خطا یا حذف ابزار کمک می کند. هم اعتبار صوری و هم اعتبار محتوا برای ایجاد ارتباط منطقی و نظری بین ابزار و سازه مهم هستند.

مطالعه کنید: قیمت پایان نامه ارشد

5. نحوه بهبود اعتبار صوری و اعتبار محتوا
محققان می توانند چندین استراتژی را برای بهبود اعتبار صوری و محتوایی ابزار خود اتخاذ کنند. برای بهبود اعتبار چهره، آنها می توانند از زبان و قالب ساده و روشن استفاده کنند، از موارد مبهم یا نامربوط اجتناب کنند و از کارشناسان یا شرکت کنندگان بازخورد بگیرند. اصلاحات باید بر اساس بازخورد انجام شود. برای بهبود روایی محتوا، محققان باید سازه و ابعاد آن را به وضوح تعریف کنند، از ادبیات موجود برای هدایت توسعه استفاده کنند، موارد مختلفی را که وسعت و عمق سازه را پوشش می‌دهند، بگنجانند و از شاخص‌های اعتبار محتوا برای کمی کردن اعتبار استفاده کنند. بر این اساس باید تنظیمات انجام شود.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت گردشگری

6. محدودیت اعتبار صوری و اعتبار محتوا
در حالی که روایی صوری و محتوایی برای تحقیق مفید و ضروری هستند، محدودیت هایی نیز دارند که محققان باید از آن آگاه باشند. اعتبار صوری و روایی محتوایی برای اثبات اعتبار کلی یک ابزار کافی نیست. آنها فقط به یک جنبه از اعتبار می پردازند که مربوط بودن و کفایت ابزار است. آنها به سایر جنبه‌های اعتبار، مانند سازگاری، دقت، یا تعمیم‌پذیری ابزار نمی‌پردازند. بنابراین محققان باید از انواع دیگر روایی مانند روایی معیار، روایی سازه یا روایی بیرونی نیز برای ارزیابی ابزار خود از دیدگاه ها و منابع مختلف استفاده کنند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت آموزشی

اعتبار صوری و اعتبار محتوا نیز متقابل یا مستقل نیستند. آنها می توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند و مکمل یکدیگر باشند. برای مثال، ابزاری که روایی محتوایی بالایی دارد، ممکن است روایی صوری بالایی نیز داشته باشد و بالعکس. روش دیگر، ابزاری که روایی محتوایی پایینی دارد ممکن است روایی صوری پایینی نیز داشته باشد و بالعکس. بنابراین، محققان باید در هنگام توسعه و ارزیابی ابزار خود، روایی صوری و محتوایی را با هم در نظر بگیرند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی

7. در اینجا موارد دیگری را باید در نظر بگیرید
این فضایی برای به اشتراک گذاشتن مثال‌ها، داستان‌ها یا بینش‌هایی است که در هیچ یک از بخش‌های قبلی نمی‌گنجد. چه چیز دیگری می خواهید اضافه کنید؟

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت ورزشی

کاربرد روایی صوری

روایی صوری به این مطلب اشاره می‌کند که گویه‌های پرسشنامه چه میزان با اندازه‌گیری سازه موردمطالعه سازگار هستند. در واقع این روش برای یک پرسشنامه طیف لیکرت و استاندارد کارایی دارد. پژوهشگر ابزار موردنظر را به اساتید نشان می‌دهد و آنها صحت آن را تائید می‌کنند.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی

این روش برای تایید نهایی اعتبار ابزار کافی نیست. به عنوان یک پژوهشگر اگر ابزار جدیدی را طراحی کرده‌اید می‌توانید برای اعتبارسنجی اولیه از این روش استفاده کنید تا نظرات کلی صاحب‌نظران را جویا شوید. اما این روش بسیار ذهنی و ساده است و کفایت آن همواره مورد تردید اساتید است. البته گاه صورت ظاهر یک پرسشنامه، از لحاظ قابلیت پذیرش و معقول بودن آزمون برای آزمون شوندگان، دارای اهمیت است.

مطالعه کنید: انجام پایان نامه مدیریت کسب و کار

در برخی از کتاب‌ها این روش را یکی از انواع روش‌های روایی محتوایی در نظر گرفته‌اند که فاقد محاسبات عددی است. در برخی مراجع نیز این روش را با روایی محتوایی تفکیک کرده‌اند و معتقدند این روش یک روش مستقل برای اعتبارسنجی مقیاس است. با این وجود کاربردهای این روش در حال حاضر بسیار محدود است. بیشتر پژوهشگران از روش‌های کمی مانند نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی استفاده می‌کنند. در روش‌های مبتنی بر معادلات ساختاری نیز روایی همگرا و روایی واگرا طرفداران بیشتری دارد.

مطالعه کنید: انجام تضمینی پایان نامه

مقصود از روایی صوری

مقصود از روایی آن است كه وسيله اندازه گيری بتواند واقعاً خصيصه مورد نظر را اندازه بگيرد، نه صفت ديگری را. روایی آن خصيصه ابزار و يا روش جمع آوری داده هاست كه دانستن آن خصيصه، همان مقولاتی را تعيين می كند كه برای تعيين آن مقولات طرح ريزی شده است.

مطالعه کنید: سفارش انجام مقاله

روایی صوری به اين مطلب اشاره مي كند كه سؤال هاي آزمون تا چه حد در ظاهر شبيه به موضوعي هستند كه براي اندازه گيري آن تهيه شده اند . در واقع روايي صوري نمي تواند نوعي روايي باشد، بلكه تنها يك ويژگي آزمون است كه در پاره اي مواقع وجود آن مفيد به نظر مي رسد.

مطالعه کنید: درخواست انجام پایان نامه

ثرندايك وهگن  ( 1979 ) در رد اهميت روايي صوري گفته اند: در واقع آنچه تعيين مي كند كه يك آزمون چه چيزي را اندازه مي گيرد، تكاليفي است كه به وسيله ي سؤال آزمون معرفي مي شوند و كسي كه بخواهد روايي محتوايي يك آزمون را در رابطه با برنامه ي درسي مورد قضاوت قرار دهد يا قدرت پيش بيني آزمون را تعيين كند، بايد سؤال هاي آزمون را به دقت بررسي كند و »براي اين منظور، به صورت ظاهر آزمون، چندان اعتنايي نمي كنيم .« با وجود اظهارات فوق، ثرندايك وهگن ( 1979 ) مي گويند كه گاه صورت ظاهر يك آزمون (روايي صوري)، از لحاظ قابليت پذيرش و معقول بودن آزمون براي آزمون شوندگان، داراي اهميت است. مي توان گفت تا آن اندازه كه ظاهر آزم ون بر انگيزش آزمون شونده اثر مي گذارد، روايي صوري مي تواند مهم باشد.

مطالعه کنید: انجام مقاله مروری

در بعضي آزمون ها، است علاقه اي به جواب دادن به سؤال هاي آزمون از خود نشان ندهد، زيرا ممكن است چنين تصور شود كه آزمون به تصميم هاي مربوط به استخدام او ربطي ندارد . نتيجه اينكه، روايي صوري، هر چند ضامن اندازه گيري دقيق نيست، اما ممكن است بر انگيزش آزمون شونده و در نتيجه بر روايي نمرات حاصل از آزمون تأثير داشته باشد. هر چند روايي صوري يك ويژگي مطلوب آزمون است، در بعضي آزمون ها اين ويژگي نه تنها ضروري نيست، بلكه بهتر است وجود نداشته باشد. براي مثال: اگر كسي بخواهد بيماري رواني را در افراد معين كند، بهتر است آزموني را مورد استفاده قرار دهد كه روايي صوري اندكي دارد.

مطالعه کنید: انجام مقاله isi

روايي صوري يك شكل از اشكال روايي محتواست كه معمولاً به صورت عددي بيان نمي شوند.گردآوري چنين شواهدي اساساً و ضرورتاً مبتني بر داوري است و چنين داوري هايي بايد براي هر هدفي به طور جداگانه انجام پذيرد . گردآوري اين شواهد شامل بازبيني دقيق و موشكافانه است تا تعيين شود آيا محتوا و هدف هايي كه آزمون اندازه گيري مي كند، هدف آن مطالبي است كه حيطه ي محتوا را تشكيل مي دهند يا خير؟

مطالعه کنید: انجام پایان نامه فناوری اطلاعات

اگر تمام داوران(خبرگان امر) توافق كنند كه پرسش هاي آزمون حيطه ي محتوايي را به اندازه ي كافي منعكس مي كنند، مي توان گفت آزمون، داراي روايي محتوا است. همچنين اين نكته نيز بايد مشخص شود كه آزمون، از عواملي كه با هدف اندازه گيري نامرتبط هستند، تأثير نپذيرفته است. با اين حال، »قضاوت هاي مربوط به روايي محتوايي نه قطعي هستند و نه نهايي؛ آزمون ها از سطوح مختلف روايي برخوردارند و متخصصان در ق ضاوت هاي خود هميشه با هم توافق نظر ندارند.

مطالعه کنید: بهترین ابزار ترجمه برای پایان نامه رایگان در سال 2024 چیست؟

جمع‌بندی

اعتبار صوری که اعتبار منطقی نیز نامیده می‌شود، شکل ساده‌ای از سجش روایی و اعتبار ابزار گردآوری داده‌ها است. در این روش یک ارزیابی سطحی و ذهنی از میزان سازگاری ابزار مورد استفاده با هدف آن صورت می‌گیرد.

مطالعه کنید: نوشتن مقاله برای دکتری

روایی صوری یک شکل از اشکال روایی محتواست که معمولاً به صورت عددی بیان نمی شوند. گردآوری چنین شواهدی اساساً و ضرورتاً مبتنی بر داوری است و چنین داوری هایی باید برای هر هدفی به طور جداگانه انجام پذیرد. گردآوری این شواهد شامل بازبینی دقیق و موشکافانه است تا تعیین شود آیا محتوا و هدف هایی که آزمون اندازه‌گیری می‌کند، هدف آن مطالبی است که حیطه محتوا را تشکیل می‌دهند یا خیر؟

مطالعه کنید: چاپ مقاله

اگر تمام داوران (خبرگان) توافق کنند که پرسش‌های آزمون حیطه محتوایی را به اندازه کافی منعکس می‌کنند، روایی صوری وجود دارد. همچنین این نکته نیز باید مشخص شود که آزمون، از عواملی که با هدف اندازه‌گیری نامرتبط هستند، تأثیر نپذیرفته است. در مجموع استفاده از این روش به تنهایی کافی نیست و بهتر است با روش‌های دیگر همراه گردد.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه