شماره تماس: 09387894096 

تحقیق پس رویدادی - تزیسمی

تحقیق پس رویدادی

تحقیق پس رویدادی  به تحقیقاتی اطلاق می شود که در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می پردازد. روش تحقیق علی-مقایسه ای از نوع تحقیقات گذشته نگر بوده و از آنجایی که علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته) پس از وقوع مورد بررسی قرار می گیرند، به آن روش پس رویدادی نیز گفته می شود. از جمله تحقیقات پس رویدادی می توان به پژوهش هایی در مورد علل عقب ماندگی یا پیشرفت تحصیلی کودکان اشاره نمود.

مطالعه کنید: تحلیل هم واژگانی

در تحقیق پس رویدادی دستکاری شرایط بوجود آورنده و علل احتمالی عقب ماندگی یا پیشرفت در اختیار محقق نبوده است. محقق صرفا این افراد را شناسایی کرده و بعضی از ویژگی های شخصی یا الگوهای رفتاری آن ها را مشاهده می کند.
“پژوهش پس از رویداد” عموماً به مطالعات یا تحقیقات انجام شده پس از یک رویداد خاص، مانند کنفرانس، سمینار، کارگاه، جشنواره، عرضه محصول یا هر رویداد مهم دیگری اشاره دارد. هدف این نوع تحقیق جمع‌آوری بینش، بازخورد و داده‌ها در مورد تأثیر رویداد، نتایج، اثربخشی و تجربیات شرکت‌کننده است.

مطالعه کنید: نمونه گیری در دسترس

تعریف تحقیق پس رویدادی (علی – مقايسه ای)

روش های علی مقایسه­ ای یا روش­ های پس رویدادی معمولا به تحقیقاتی اطلاق می ­شود که در آن پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی و وقوع آن می پردازد. به عبارت دیگر تحقیق علی – مقایسه ­ای گذشته ­نگر بوده و سعی بر آن دارد که از معلول به علت احتمالی پی برد. برای مثال به منظور شناسایی علل احتمالی شکست تحصیلی دانش آموزان می­ توان از این روش استفاده کرد.

مطالعه کنید: واقع گرایی انتقادی

پس رویدادی از نظر معنی عبارت است از آچه بعداً انجام می ­شود. در تحقیقات اجتماعی و تعلیم و تربیت، پس رویدادی مترادف بعد از وقوع، گذشته نگر، از معلول به علت و علی –مقایسه ای به کار برده شده است. پس رویدادی به پژوهش ­هایی گفته می­ شود که در آن­ها احتمال روابط علت و معلولی از طریق مشاهده یک موقعیت مورد پژوهش قرار می­گیرد و عوامل علی موجه را در زمان گذشته جستجو می­ کنند­. کرلینجر معتقد است که تحقیق پس رویدادی عبارت است از مطالعه عینی و منظمی که در آن پژوهشگر کنترل مستقیم بر متغیرهای مستقا را ندارد . در این روش، استنتاج رابطه علی بین متغیرها بدون مداخله مستقیم در متغیرهای مستقل و وابسته صورت می گیرد.

مطالعه کنید: فرابرگزینش

بر اساس این تعریف، کرلینجر پژوهش ­هایی را که در آنها متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده است یا امکان اعمال متغیر مستقل در آنها به هر دلیل وجود ندارد، پس رویدادی نامیده است. بنابراین، تحقیق پس رویدادی، روش آشکار کردن تاثیر احتمالی حوادثی است که اتفاق افتاده اند و قابل دستکاری توسط محقق نیستند. برای روشن شدن این تعریف به مثال زیر توجه کنید.

مطالعه کنید: نمونه گیری طبقه ای

فرض کنید فردی مامور بررسی این مسئله شده است. طبیعی است که این فرد نه می تواند تصادفها را به صورت مورد مطالعه قرار دهد، زیرا آنها قبلا اتفاق افتاده اند­، نه می ­تواند به نمایش مجدد آنها بپردازد. با وجود این، او می تواند به تلاش برای نوسازی تصادف­ها از طریق مطالعه آمارها، اظهارات افرادی که در معرض تصادف قرار گرفته­ اند و شاهدان بپردازد. این پژوهشگر براساس بررسی­ های خود فرضیه هایی در مورد علت احتمالی تصادفات تدوین کرده و بعد به آزمون آنها می ­پردازد و سرانجام بر اساس نتایج به دست آمده توصیه­ هایی ارائه می­ کند.

مطالعه کنید: مالتی گراندد تئوری

این توصیه ها ممکن است منجر به بهبود شرایط، پایین آوردن حدود سرعت یا افزایش نظارت پلیس شود. نکته مورد علاقه در این مثال، شناسایی علل به صورت بازنگرانه است. بنا براین، تحقیق پس رویدادی یک بررسی بازنگرانه تاثیر حوادثی است که به صورت طبیعی رخ داده اند. در تحقیق پس رویدادی دو نوع طرح قابل تشخیص است: (1) علی (2) علی – مقایسه ای یا گروه ملاکی. در طرح علی پیشامده ها که شرایط یا موقعیت فعلی را به وجود آورده اند، مورد مطالعه قرار می­ گیرند. در این طرح دو دسته اطلاعات موجود است یک دسته مربوط به گذشته و دسته دیگر مربوط به زمان حال است و پژوهشگر تلاش دارد که رابطه بین آنها را پیدا کند.

مطالعه کنید: نمونه گیری خوشه ای

ویژگی های تحقیق پس رویدادی

عمده ترین ویژگی طرح های علی و علی- مقایسه ای، این است که این پژوهش پس ازوقوع علت، آغازوپژوهشگر اقدام به جمع آوری اطلاعات می کند. پژوهشگر، معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت می  پردازد.

مطالعه کنید: طرح پژوهش مثلث سازی

چگونگی انجام این روش

در تحقیق علی-مقایسه‌ای فرآیند تحقیق علمی رعایت می شود. در آغاز پژوهشگر باید واقعه را به خوبی توصیف و تعریف نماید و سپس متغیرهای احتمالی را در چهارچوب سه گروه یاد شده فهرست نموده، فرضیه های تحقیق را تدوین کند. برای گردآوری اطلاعات باید از کلیۀ روش ها استفاده کند؛ یعنی باید محل بروز حادثه و عوارض و آثار آن را به دقت مشاهده، بازرسی و بازبینی نماید و مشخصات آن را یادداشت و تصاویر لازم را تهیه کند. همچنین باید در صورت لزوم از مصاحبه و حتی از دیدگاه ها و نظریات کارشناسان ذی ربط واقعه نیز استفاده کند.

مطالعه کنید: نمونه گیری سیستماتیک

در واقع، درتحقیق علی-مقایسه‌ای، روش های مشاهده و مصاحبه موقعیت برجسته ای دارد و معمولاً بیشترین اطلاعات از طریق این روش ها گردآوری می شود. همچنین پژوهشگر برای بررسی متغیرها و تدوین فرضیه و اطلاع از کمّ و کیف موارد مشابه، و نیز تهیۀ اطلاعات دربارۀ قضایای کلی مربوط به آنها ناچار به استفاده از روش کتابخانه ای نیز هست. در تحقیقات علّی که در آن افراد بسیاری حضور دارند از روش پرسشنامه ای نیز در کنار سایر روش ها استفاده می شود.

مطالعه کنید: هم افزایی نظری

در مرحلۀ بعد پژوهشگر به طبقه‌ بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، آنها را با یکدیگر مقایسه می نماید و احیاناً مشاهده ها و مصاحبه های تکمیلی را هم زمان با این مرحله انجام می دهد. نکتۀ عمده در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های تحقیقات علّی آن است که پژوهشگر باید در این مرحله از روش قیاسی استفاده کند و قضایای کلی و نظریه هایی را که در مطالعات کتابخانه ای به عنوان مباحث نظری مسئله گردآوری و تدوین نموده است تکیه گاه استدلال منطقی خود قرار دهد؛ همان طور که در مرحله فهرست سازی متغیرها و عوامل و تدوین فرضیه ها نیز چنین می کند.

مطالعه کنید: گستره پژوهی

مراحل انجام تحقیق علی- مقایسه ای عبارت است از:

. بیان مسئله پژوهشی و تدوین آن
. انتخاب گروه مطالعه و مقایسه
. معادل کردن گروه مطالعه و مقایسه از نظر متغیر های تاثیر گذار ناخواسته احتمالی
. اندازگیری متغیرهای مستقل و وابسته
. تجزیه و تحلیل اماری

مطالعه کنید: طرح پژوهش

مزایای تحقیق پس‌رویدادی

. زمانی که امکان استفاده از روش ازمایشی وجود ندارد نیاز پژوهشگر را بر آورده می سازد.
. استفاده از روش های اماری نسبتا قوی در اکثر موارد این روش را قابل دفاع ساخته است.
. در برخی جهات این روش مفید تر از روش ازمایشی است.

مطالعه کنید: پراگماتیسم

معایب تحقیق پس‌رویدادی

. مشکل فقدان کنترل مستقیم
. اینکه هیچ عامل واحدی علت نباشد.
. رابطه ی بین دو عامل ممکن است لزوما علت و معلولی نباشد.
. وقتی یک رابطه کشف شد به سختی می توان گفت کدام مورد علت است و کدام معلول است.

مطالعه کنید: استراتژی پژوهش

کنترل در تحقیق پس‌رویدادی

. استفاده از متغیرهای مزاحم به عنوان متغیر تعدیل‌کننده
. همتاسازی
. ایجاد گروه‌های همگن
. تحلیل کوواریانس

مطالعه کنید: ابر نظریه

در اینجا خلاصه ای از آنچه تحقیقات پس از رویداد شامل می شود آورده شده است:

1. هدف و اهداف:
هدف تحقیق پس از رویداد را مشخص کنید. آیا به دنبال ارزیابی رضایت شرکت کنندگان، سنجش موفقیت رویداد، شناسایی زمینه های بهبود یا تجزیه و تحلیل تاثیر رویداد بر اهداف خاص هستید؟ بر اساس اهداف خود اهداف تحقیقاتی روشنی تعیین کنید.
2. جمع آوری داده ها:
روش های جمع آوری داده هایی که استفاده می کنید را تعیین کنید. اینها می تواند شامل نظرسنجی، مصاحبه، گروه های متمرکز، مشاهدات، تجزیه و تحلیل محتوای رسانه های اجتماعی یا مواد رویداد و موارد دیگر باشد.

مطالعه کنید: زمینه تحقیق

3. بازخورد شرکت کنندگان:
جمع آوری بازخورد از شرکت کنندگان، شرکت کنندگان، سخنرانان، حامیان مالی و سایر ذینفعان. در مورد تجربیات، سطح رضایت، ارزش درک شده و هر پیشنهادی برای بهبود آنها بپرسید.
4. معیارهای اندازه گیری:
شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) یا معیارهایی را که با اهداف تحقیقاتی شما همسو هستند، تعریف کنید. اینها ممکن است شامل مشارکت شرکت کنندگان، حضور در جلسه، اثربخشی شبکه، دانش به دست آمده و غیره باشد.

مطالعه کنید: حساسیت نظری

5. نظرسنجی:
یک نظرسنجی برای جمع آوری بازخورد ساختاریافته از شرکت کنندگان ایجاد کنید. شامل سؤالاتی در مورد رضایت کلی، عناصر رویداد خاص، سازمان، کیفیت محتوا و تدارکات آنها باشد.
6. مصاحبه ها و گروه های متمرکز:
برای به دست آوردن بینش های عمیق تر، مصاحبه ها یا گروه های متمرکز را با سهامداران کلیدی انجام دهید. این رویکرد می تواند درک عمیق تری از دیدگاه شرکت کنندگان ارائه دهد.

مطالعه کنید: کدگذاری نظری

7. تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده برای شناسایی روندها، الگوها، و زمینه های قدرت و بهبود. داده های کمی از نظرسنجی ها را می توان با استفاده از تکنیک های آماری تجزیه و تحلیل کرد، در حالی که داده های کیفی از مصاحبه ها یا گروه های متمرکز را می توان به صورت موضوعی تجزیه و تحلیل کرد.
8. مقایسه با اهداف:
برای ارزیابی موفقیت رویداد در دستیابی به اهداف، یافته های تحقیق را با اهداف اولیه خود مقایسه کنید.

مطالعه کنید: پژوهش بنیادی

9. توصیه ها:
بر اساس تجزیه و تحلیل، توصیه های عملی برای رویدادها یا بهبودهای آینده ایجاد کنید. این می تواند شامل تغییراتی در لجستیک، محتوا، استراتژی های ارتباطی و موارد دیگر باشد.
10. گزارش و به اشتراک گذاری:
یافته های خود را در یک گزارش یا ارائه واضح و سازمان یافته ارائه دهید. نتایج را با سازمان دهندگان رویداد، ذینفعان و تیم های مربوطه به اشتراک بگذارید. موفقیت ها، چالش ها و فرصت های رشد را برجسته کنید.

مطالعه کنید: نمونه گیری گلوله برفی

11. بهبود مستمر:
از بینش های به دست آمده از تحقیقات پس از رویداد برای بهبود رویدادهای آینده استفاده کنید. تغییرات و استراتژی های پیشنهادی را برای بهبود تجربیات شرکت کنندگان و نتایج رویداد اعمال کنید.
تحقیقات پس از رویداد برای سازمان‌دهندگان رویداد، کسب‌وکارها و مؤسسات ضروری است تا تأثیر رویدادهای خود را درک کنند، رضایت شرکت‌کنندگان را بسنجند، و استراتژی‌ها را برای تلاش‌های آینده اصلاح کنند. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که رویدادها به طور مؤثر اهداف مورد نظر خود را برآورده می کنند و تجربیات معناداری برای شرکت کنندگان ایجاد می کنند.

انجام پایان نامه

به منظور داشتن رسالت علمی سعی کردم همیشه با دانشجویان طوری رفیق باشم که کم و کاستی های علمی خودشان را با من در میان بگذراند. در اینجا نیز سعی خوهم کرد به عنوان یک مشاور در انجام پایان نامه در کنارشان باشم. انجام مقاله و انجام پایان نامه در دوره دکتری و ارشد در رشته مدیریت و سایر رشته ها مهم است و دانشجویان را با مشکلات زیادی روبرو می کنند. سعی شده است در اینجا آموزش هایی در این زمینه و مشاوره در زمینه پایان نامه نویسی، مقاله نویسی انجام شود.

تزیسمی موسسه انجام پایان نامه