Anp چیست؟

Anp چیست؟

Anp چیست؟ ، روش ANP یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) است که همانند روش AHP می باشد اما در آن معیارها یا زیرمعیارها و یا گزینه ها دارای وابستگی یا رابطه هستند در واقع روش AHP را می توان یک حالت خاص از تکنیک شبکه ای دانست. اگر مسئله ای وجود داشته باشید که در آن معیارها دارای رابطه باهم باشند و یا زیرمعیارها دارای روابط داخلی باشند دیگر این نوع مسئله از طریق روش AHP قابل انجام نیست زیرا دیگر مسئله از حالت سلسله مراتبی خارج می شود و یک حالت شبکه ای ایجاد می کند. در این حالت باید مسئله را از طریق روش ANP حل کرد. در واقع روش AHP را یک حالت خاص از روش ANP می دانند. فرایند تحلیل شبکه روش جامع و قدرتمندی را برای تصمیم گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوت های شخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار و با فراهم کردن ساختاری برای سازماندهی معیارهای متفاوت و ارزیابی اهمیت و ارجحیت هر یک از آن ها نسبت به گزینه ها، فرایند تصمیم گیری را آسان می کند. این روش قابلیت پیاده سازی در نرم افزار سوپر دسیژن و یا اکسل (EXCEL) را دارد.

ANP با استفاده از نرم افزار Super Decisions پیاده سازی می شود و در مورد تصمیمات متنوعی از جمله بازاریابی، پزشکی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، و پیش بینی و بسیاری موارد دیگر اعمال می شود. روش ANP و کاربرد آن در زمینه های مختلف به خوبی در ادبیات تحقیق عملیاتی ثبت شده است.

Anp  چیست؟
Anp چیست؟ – تزیسمی

فهرست مطالب

Anp چیست؟

واژه ANP مخفف عبارت Analytical Network Process (ANP) به معنی فرایند تحلیل شبکه است. فرایند تحلیل شبکه یا ANP یکی دیگر از سری تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره است که شباهت زیادی به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP دارد. هر یک از روش ها بر اساس یک سری فرضیات بنا شده شده است.

 

لطفا این مقاله را هم مطالعه کنید: تاپسیس

 

ویژگی های روش Anp – Anp چیست؟

. این روش در زمره روشهای جبرانی قرار می گیرد (روشهای جبرانی به تکنیک هایی گفته می شود که ضعف یک گزینه در یک معیار خاص توسط قوت معیار دیگر جبران می شود. به عنوان مثال فرض کنید قصد خرید خانه داشته باشید ممکن است قیمت خانه زیاد باشد ولی موقعیت خانه خوب باشد بنابراین معیار “موقعیت” به نحوی جبران کننده معیار “هزینه” است).
. شاخص ها مستقل یا وابسته به یکدیگر می باشند.

مزایای روش ANP- Anp چیست؟

1. ANP یک تکنیک جامع است که امکان درج همه معیارهای مربوطه را فراهم می آورد. ملموس و غیرمستقیم ، که تاثیری در روند تصمیم گیری دارد.
2. AHP یک چارچوب تصمیم گیری را فرض می کند که فرضیه رابطه سلسله مراتبی یک جهته در بین سطوح تصمیم گیری است ، در حالی که ANP امکان ایجاد روابط پیچیده تری را در بین سطوح تصمیم گیری و ویژگی ها می دهد زیرا نیازی به یک ساختار سلسله مراتبی دقیق ندارد.
3. در مسائل تصمیم گیری ، به دلیل ویژگی های وابستگی متقابل که در مسائل زندگی واقعی وجود دارد ، توجه به رابطه متقابل بین معیارها بسیار مهم است. روش ANP امکان بررسی وابستگی های متقابل بین سطح معیارها را فراهم می کند و بنابراین ابزاری جذاب برای تصمیم گیری چند معیاره است.
4. روش ANP با توجه به خصوصیات کمی و کیفی که باید در نظر گرفته شود ، مفید است و همچنین رابطه متقابل غیر خطی در بین معیارها مورد توجه قرار می گیرد.
5. ANP از این نظر بی نظیر است که امتیازهای ترکیبی را ارائه می دهد ، که این خود نشانگر رتبه بندی نسبی گزینه های مختلف در دسترس تصمیم گیرنده است.

معایب روش ANP- Anp چیست؟

1. شناسایی ویژگی های مربوط به مسئله و تعیین اهمیت نسبی آنها در فرآیند تصمیم گیری مستلزم بحث های گسترده و جلسات طوفان مغزی است. همچنین، جمع آوری داده ها یک فرایند بسیار طولانی برای روش ANP است.
2. ANP به محاسبات بیشتری نیاز دارد و تشکیل ماتریس های مقایسات زوجی اضافی نسبت به فرآیند AHP را دارد. بنابراین، یک ردیابی دقیق از ماتریس ها و مقایسات زوجی از معیارها ضروری است.
3. مقایسات زوجی از ویژگی های مورد نظر فقط می تواند به صورت ذهنی انجام شود و از این رو صحت نتایج آنها بستگی به دانش تخصص کاربر در منطقه مورد نظر دارد.

تفاوت روش AHP با ANP- Anp چیست؟

اساس هر دو روش تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (روش ahp) مقایسه زوجی است اما این دو روش تفاوت هایی زیر دارند که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

1- تفاوت عمده روش تحلیل شبکه و سلسله مراتبی در ساختار تعریف مدل و ارتباط بین عناصر آن است این ارتباط در روش تحلیل سلسله مراتبی تنها به صورت مستقل است در حالی که در روش ANP این ارتباط می تواند هم به صورت مستقل و هم به صورت وابسته باشد. می توان گفت روش سلسله مراتبی حالتی خاص از روش تحلیل شبکه را نشان می دهد زیرا روش تحلیل شبکه در حالت اسقلال داخل یک خوشه و بین چند خوشه نیز قابل استفاده است.

2- روش تحلیل شبکه دارای ساختار غیر خطی است در حالی که در روش تحلیل سلسله مراتبی خطی بوده و دارای یک هدف در سطح بالا و عوامل در سطح پایین است.

3- هنگام مقایسه زوجی در روش تحلیل سلسله مراتبی، این سوال مطرح می شود که بین دو گزینه کدام یک با اهمیت تر است؟ در حالی که در روش تحلیل شبکه هدف از انجام مقایسه های زوجی، بررسی میزان تاثیر پارامترها بر یکدیگر است.

شکل زیر تفاوت ساختارها بین سلسله مراتب و شبکه را نشان می دهد. گره یک جزء (یا خوشه) را با عناصر داخل آن نشان می دهد. یک خط مستقیم یا یک قوس تعامل بین دو مؤلفه را نشان می دهد. و یک حلقه نشانگر وابستگی درونی عناصر درون یک جزء است. هنگامی که عناصر Node1 به یک مؤلفه دیگر Node2 بستگی دارد، ما این رابطه را با پیکان از قسمت Node1 به Node2 نشان می دهیم. Supermatrix مربوطه از سلسله مراتب با سه سطح خوشه نیز نشان داده شده است: جایی که w21 یک بردار است که نشان دهنده تأثیر Node1 بر Node2 است. W32 ماتریسی است که تأثیر Node2 را در هر عنصر Node3 نشان می دهد. و I ماتریس همانی هست. همانطور که مشاهده می کنیم ، یک سلسله مراتب یک مورد ساده و خاص از یک شبکه است.

نمایش یک سلسله مراتب

نمایش یک شبکه

می توانید این مقاله را هم مطالعه کنید: تحقیق پس رویدادی

Anp  چیست؟
Anp چیست؟ – تزیسمی

گام های روش ANP

جهت پیاده سازی و انجام روش ANP گام های زیر به ترتیب باید اجرا شوند:

1. ساختن نمودار شبکه ای پژوهش: در این گام باید مساله را به سطوح معیار و در صورت وجود زیرمعیار و گزینه تقسیم کرد و روابط بین آنها را تعیین نمود. نکته بسیار مهم در این گام وجود روابط بین معیاری است این روابط را می توان از چند طریق مشخص کرد می توان با پرسش از خبرگان به روابط بین معیاری پی بردو یا با استفاده از روشهایی چون روش دیمتل و یا روش ISM به این روابط رسید.
2. تشکیل ماتریس مقایسات زوجی: در این مرحله عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و ماتریس های مقایسات زوجی تشکیل می شوند. همچنین در انتها باید مقایسه زوجی روابط درونی نیز تشکیل گردد. این مقایسات زوجی می بایست توسط طیف 9 تایی آقای ساعتی پاسخ داده شود که در زیر آورده شده است.

مقایسات زوجی AHP

3. محاسبه نرخ ناسازگاری: در این گام نرخ ناسازگاری ANP را محاسبه میکنیم. چنانچه این نرخ از 0.1 کمتر باشد نشان از سازگاری ماتریس است.
4. تشکیل سوپر ماتریس اولیه: با استفاده از وزن مقایسات زوجی بدست آمده سوپر ماتریس اولیه را تشکیل می دهیم. سوپرماتریس اولیه، همان وزنهایی است که در مرحله 2 از مقایسات زوجی حاصل شد.
5. ایجاد سوپر ماتریس موزون: بعد از ایجاد سوپر ماتریس اولیه، باید سوپر ماتریس موزون را ایجاد کرد.
6. ایجاد سوپر ماتریس حدی: سوپر ماتریس موزون را باید به توان بی نهایت رساند تا هر سطر آن به عددی همگرا شود. و آن عدد وزن آن معیار یا زیرمعیار و یا گزینه است.
مراحل پیاده سازی ANP به صورت خلاصه در شکل زیر آورده شده است.

گام های مدل ANP

نکته: برای تشکیل یک مدل ANP تنها وجود معیار و زیرمعیار کفایت می کند یعنی اگر مساله شما گزینه نداشت با همان معیار یا زیرمعیار می توان مدل ANP را انجام داد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *