چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟

چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟

چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟ ، در پژوهش های کیفی اعتبار و اعتماد مانند روش های کمّی، بر اصول مشخصی نیست؛ البته، این به زیر بنا و منطق درونی پژوهش کیفی و جنبه تفسیری و تأویلی آن بر می گردد؛ چنانکه حتی عده ای از محققان کیفی احراز اعتبار و پایایی را برای پژوهش کیفی به دلیل برداشت های متفاوت رفتارها و گفتارها از سوی مشاهده گران بی فایده می دانند، امّا در مقابل عده ای دیگر از پژوهشگران هم با توجه به ویژگی متمایز و متفاوت پژوهش کیفی از کمی به جای اعتبار و پایایی، به ابداع مفاهیمی نو همچون تأیید پذیری[1] و انتقال پذیری[2] و … اقدام نموده اند. پس اتفاق نظر دقیقی در خصوص مفهوم روایی و پایایی در حوزه پژوهش کیفی وجود ندارد.

فهرست مطالب

تحقیق کیفی چیست؟- چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟

تحقیق کیفی فرآیندی از تحقیق طبیعت گرایانه است که به دنبال درک عمیق پدیده های اجتماعی در محیط طبیعی آنهاست. بر «چرا» به جای «چی» پدیده‌های اجتماعی تمرکز می‌کند و بر تجربیات مستقیم انسان‌ها به‌عنوان عوامل معناساز در زندگی روزمره‌شان تکیه می‌کند. محققان کیفی به جای روش‌های منطقی و آماری، از سیستم‌های چندگانه پرس و جو برای مطالعه پدیده‌های انسانی از جمله زندگی‌نامه، مطالعه موردی، تحلیل تاریخی، تحلیل گفتمان، قوم‌نگاری، نظریه زمینه‌ای و پدیدارشناسی استفاده می‌کنند.

چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟
چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟ – تزیسمی

روایی و پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟- چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟

در تحقیقات کمی، پایایی به سازگاری برخی اندازه‌گیری‌ها و اعتبار اشاره دارد – به اینکه آیا این اندازه‌گیری‌ها «آنچه را که قرار است اندازه‌گیری کنند، اندازه‌گیری می‌کنند». اما در تحقیقات کیفی، چیزها کمی متفاوت است.

پایایی در مطالعات کیفی عمدتاً ناشی از «کامل، دقیق و صادق بودن در انجام پژوهش» است. در مصاحبه‌های کیفی، این موضوع به تعدادی از جنبه‌های عملی فرآیند مصاحبه، از جمله بیان سؤالات مصاحبه، ایجاد ارتباط با مصاحبه‌شوندگان و در نظر گرفتن «رابطه قدرت» بین مصاحبه‌گر و شرکت‌کننده مربوط می‌شود.

آنچه در بحث از مطالعات کیفی مرتبط تر به نظر می رسد اعتبار آنها است که اغلب با توجه به سه تهدید رایج برای اعتبار در مطالعات کیفی، یعنی سوگیری محقق، واکنش پذیری و سوگیری پاسخگو مورد توجه قرار می گیرد.

سوگیری محقق به هر نوع تأثیر منفی دانش، یا مفروضات پژوهشگر از مطالعه، از جمله تأثیر مفروضات وی در طراحی، تحلیل یا حتی استراتژی نمونه گیری اشاره دارد. واکنش پذیری به نوبه خود به تأثیر احتمالی خود محقق بر موقعیت و افراد مورد مطالعه اشاره دارد. سوگیری پاسخگو به موقعیتی اشاره دارد که در آن پاسخ دهندگان به هر دلیلی پاسخ های صادقانه ای ارائه نمی دهند، که ممکن است شامل درک موضوع معین به عنوان یک تهدید باشد، یا اینکه مایلند محقق را با پاسخ هایی که معتقدند مطلوب هستند، راضی کنند.

رابسون تعدادی از استراتژی‌ها را با هدف رسیدگی به این تهدیدات برای اعتبار، مشارکت طولانی مدت، مثلث‌سازی، بررسی همتایان، بررسی اعضا، تجزیه و تحلیل موارد منفی و حفظ دنباله حسابرسی پیشنهاد کرد.

چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی

1. چالش 1: تعریف و اندازه گیری قابلیت اطمینان

یکی از چالش های اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی، تعریف و اندازه گیری آن به گونه ای است که برای هدف و زمینه تحقیق مناسب و معنادار باشد. بر خلاف تحقیقات کمی که دارای معیارهای استاندارد و عینی پایایی است، مانند آلفای کرونباخ یا همبستگی آزمون-آزمون مجدد، تحقیقات کیفی یک معیار واحد یا جهانی برای پایایی ندارد. در عوض، محققان کیفی باید جنبه‌ها و ابعاد مختلف قابلیت اطمینان از جمله قابلیت اطمینان، سازگاری، تأییدپذیری و قابل اعتماد بودن را در نظر بگیرند و از روش‌ها و معیارهای مختلفی برای ارزیابی آنها استفاده کنند. به عنوان مثال، برخی از محققین کیفی از مسیرهای حسابرسی، مثلث‌سازی، بازتابی، یا گزارش همتا برای افزایش و نشان دادن قابلیت اطمینان فرآیندهای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های خود استفاده می‌کنند.

2. چالش 2: حسابداری برای تغییر و تغییر

چالش دیگر برای دستیابی به قابلیت اطمینان در تحقیقات کیفی، در نظر گرفتن تغییرات و تغییراتی است که ممکن است در محیط تحقیق، شرکت‌کنندگان، داده‌ها و تفسیر در طول زمان و در موقعیت‌های مختلف رخ دهد. پژوهش کیفی اغلب شامل مطالعه پدیده‌های اجتماعی پویا و پیچیده‌ای است که تحت تأثیر عوامل و زمینه‌های متعدد قرار می‌گیرند و ممکن است در طول تحقیق تکامل یا تغییر کنند. علاوه بر این، تحقیقات کیفی اغلب در محیط های طبیعی و تعاملی انجام می شود، جایی که محقق و شرکت کنندگان ممکن است بر یکدیگر و فرآیند تولید داده تأثیر بگذارند. بنابراین، محققان کیفی باید منابع بالقوه تنوع و تغییر را که ممکن است بر قابلیت اطمینان یافته‌های آنها تأثیر بگذارد، بشناسند و به آنها بپردازند و هرگونه انطباق یا اصلاحی را که در طراحی، روش‌ها یا تحلیل تحقیق خود انجام می‌دهند مستند و توجیه کنند.

3. چالش 3: تعادل انعطاف پذیری و سخت گیری

چالش سوم برای دستیابی به قابلیت اطمینان در تحقیقات کیفی، متعادل کردن انعطاف‌پذیری و دقت است که در تحقیق کیفی ذاتی و ضروری است. تحقیقات کیفی اغلب با انعطاف پذیری و سازگاری آن مشخص می شود که به محقق اجازه می دهد تا بینش و معانی جدیدی را از داده ها کاوش کند، پاسخ دهد و تولید کند. با این حال، انعطاف پذیری به معنای خودسری یا عدم ساختار نیست. پژوهشگران کیفی باید سطح مشخصی از دقت و شفافیت را در فرآیند تحقیق خود حفظ کنند و از برخی اصول و استانداردهای اخلاقی و روش‌شناختی پیروی کنند که پایایی و اعتبار تحقیق آنها را تضمین می‌کند. به عنوان مثال، برخی از پژوهشگران کیفی از چارچوب ها، مدل ها یا چک لیست ها برای هدایت جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های خود یا ارزیابی کیفیت و اعتبار تحقیق خود استفاده می کنند.

4. استراتژی 1: برنامه ریزی و طراحی

یکی از راهبردهای دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی، برنامه ریزی و طراحی دقیق و نظام مند تحقیق است. این امر مستلزم تعریف مسئله، هدف، سؤالات و اهداف تحقیق به وضوح و صریح، و همسویی آنها با چارچوب‌ها، پارادایم‌ها و روش‌های نظری و مفهومی مناسب است. همچنین شامل انتخاب و توجیه مناسب ترین و امکان پذیرترین منابع داده، روش ها، تکنیک ها و ابزارها برای زمینه و پرسش های تحقیق و اطمینان از پایایی و اعتبار آنها می باشد. علاوه بر این، شامل پیش‌بینی و رسیدگی به هر گونه مسائل یا چالش‌های اخلاقی، عملی، یا تدارکاتی است که ممکن است در طول فرآیند تحقیق ایجاد شود و کسب مجوزها، تأییدیه‌ها و رضایت‌های لازم از مقامات و شرکت‌کنندگان مربوطه.

5. راهبرد 2: اجرا و مستندسازی

یکی دیگر از راهبردهای دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی، اجرا و مستندسازی تحقیق به صورت دقیق و شفاف است. این امر مستلزم پیروی از طرح و طرح تحقیق تا حد امکان است، در حالی که انعطاف پذیر و پاسخگو به هر گونه تغییر یا مسائل اضطراری است که ممکن است نیاز به تعدیل یا انطباق داشته باشد. همچنین شامل جمع آوری، مدیریت، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده ها به صورت سیستماتیک و جامع با استفاده از روش ها، تکنیک ها و ابزارهای مناسب و سازگار است. علاوه بر این، شامل مستندسازی و ثبت فرآیند و تصمیمات تحقیق با جزئیات، با استفاده از اشکال مختلف شواهد، مانند یادداشت‌های میدانی، یادداشت‌ها، خاطرات روزانه، رونوشت‌ها، کدها، دسته‌ها، مضامین یا مدل‌ها است. این اسناد می توانند به عنوان مسیرهای حسابرسی عمل کنند که می تواند قابلیت اطمینان تحقیق را افزایش داده و نشان دهد.

7. در اینجا موارد دیگری را باید در نظر بگیرید

این فضایی برای به اشتراک گذاشتن مثال‌ها، داستان‌ها یا بینش‌هایی است که در هیچ یک از بخش‌های قبلی نمی‌گنجد. چه چیز دیگری می خواهید اضافه کنید؟

چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟
چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟ – تزیسمی

بنابراین، این استراتژی ها دقیقا چیست و چگونه می توانید آنها را در تحقیقات خود به کار ببرید؟- چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟

درگیری طولانی مدت به مدت زمان درگیری محقق در مطالعه از جمله درگیری با محیط و شرکت کنندگان مورد مطالعه اشاره دارد. ممکن است، برای مثال، با طول مدت مطالعه، یا توسط محققی که به جامعه مورد مطالعه تعلق دارد (مثلاً دانشجویی که تجربیات سایر دانشجویان را بررسی می کند) اعطا شود. عضویت در این انجمن یا حتی دوستی با شرکت کنندگان ممکن است مزیت بزرگی باشد و عاملی باشد که هم سطح اعتماد بین شما محقق و هم افزایش می یابد. شرکت کنندگان و تهدیدات احتمالی واکنش و سوگیری پاسخ دهنده. با این حال، ممکن است تهدیدی به شکل سوگیری محقق باشد که ناشی از فرضیات احتمالی شما و شرکت‌کنندگان در مورد شباهت و پیش‌فرض‌ها درباره برخی تجربیات مشترک است (بنابراین، برای مثال، آنها چیزی در مصاحبه نمی‌گویند، زیرا آنها فرض می شود که هر دوی شما به هر حال آن را می دانید – به این ترتیب، ممکن است برخی از داده های ارزشمند برای مطالعه خود را از دست بدهید).

مثلث‌سازی ممکن است به مثلث‌سازی داده‌ها از طریق استفاده از ابزارهای مختلف جمع‌آوری داده‌ها، مثلث‌سازی روش‌شناختی از طریق به کارگیری رویکرد روش‌های ترکیبی و مثلث‌سازی نظریه از طریق مقایسه نظریه‌ها و دیدگاه‌های مختلف با «نظریه» در حال توسعه خود یا از طریق ترسیم تعدادی از زمینه‌های مختلف مطالعاتی اشاره داشته باشد.

تشریح و پشتیبانی همتایان واقعاً عنصری از تجربه دانشجویی شما در دانشگاه در طول فرآیند مطالعه است. فرصت‌های مختلف برای ارائه و بحث در مورد تحقیقات خود در مراحل مختلف آن، چه در رویدادهای سازمان‌دهی شده داخلی در دانشگاه (مانند ارائه‌های دانشجویی، کارگاه‌های آموزشی، و غیره) یا در کنفرانس‌های خارجی (که من قویاً پیشنهاد می‌کنم شروع به شرکت کنید) مطالب ارزشمندی را در اختیار شما قرار می‌دهد. بازخورد، انتقاد و پیشنهاد برای بهبود. این رویدادها برای کمک به شما برای ارزیابی مطالعه از منظری عینی تر و انتقادی تر و شناسایی و رفع محدودیت های آن بسیار ارزشمند است. بنابراین، این ورودی از سوی افراد دیگر به کاهش تعصب محقق کمک می کند.

بررسی اعضا، یا آزمایش یافته های در حال ظهور با شرکت کنندگان در تحقیق، به منظور افزایش اعتبار یافته ها، ممکن است در مطالعه شما اشکال مختلفی داشته باشد. برای مثال، ممکن است شامل تماس منظم با شرکت کنندگان در طول دوره جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و تأیید برخی تفاسیر و مضامین ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها باشد. به عنوان راهی برای کنترل تأثیر دانش و مفروضات خود بر تفاسیر در حال ظهور، اگر در مورد چیزی که یک شرکت کننده گفته یا نوشته است واضح نیستید، می توانید برای او درخواستی بفرستید تا منظور او یا تفسیری که بر اساس آن کردید. ثانیاً، معمول است که یک «مصاحبه تأیید اعتبار» که به خودی خود ابزاری برای تأیید یافته‌های شما و تأیید اینکه آیا می‌توان آنها را برای شرکت‌کنندگان جداگانه اعمال کرد یا نه به منظور تعیین موارد بیرونی انجام داد. یا موارد منفی و برای ارزیابی مجدد درک خود از یک مفهوم معین. در نهایت، بررسی اعضا، در رایج‌ترین شکل پذیرفته‌شده‌اش، ممکن است با ارسال متن مصاحبه برای شرکت‌کنندگان و درخواست از آنها برای خواندن آنها و ارائه هرگونه نظر یا اصلاحات لازم انجام شود.

تجزیه و تحلیل مورد منفی فرآیندی است برای تجزیه و تحلیل «موارد»، یا مجموعه‌ای از داده‌های جمع‌آوری‌شده از یک شرکت‌کننده، که با الگوهای برآمده از بقیه داده‌ها مطابقت ندارد. هر زمان که توضیح در حال ظهور پدیده ای که در حال بررسی آن هستید، برای یک یا تعداد کمی از شرکت کنندگان قابل اجرا به نظر نمی رسد، باید سعی کنید خط جدیدی از تحلیل را با هدف درک منبع این اختلاف انجام دهید. اگرچه ممکن است در ترس از انجام کار اضافی وسوسه شوید که این موارد را نادیده بگیرید، اما باید به عادت شما تبدیل شود که جزئیات آنها را بررسی کنید، زیرا استراتژی تجزیه و تحلیل موارد منفی، به ویژه هنگامی که با بررسی اعضا همراه باشد، یک راه ارزشمند است. کاهش تعصب محقق

در نهایت، مفهوم حفظ دنباله ممیزی به نظارت و نگهداری از کلیه فعالیت‌ها و داده‌های مرتبط با تحقیق، از جمله مصاحبه خام و داده‌های مجله، ضبط‌های صوتی، دفترچه خاطرات محقق اشاره دارد (این پست در مورد نرم‌افزار پیشنهادی برای پژوهشگر را ببینید. دفتر خاطرات محقق) و کتاب کدگذاری.

اگر راهبردهای فوق را به طرز ماهرانه ای اتخاذ کنید، احتمالاً خطرات اعتبار مطالعه خود را به حداقل می رسانید.

چگونه اعتبار و پایایی تحقیق کیفی را تعیین کنیم؟- چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟

روایی و پایایی تحقیقات کیفی نشان دهنده جنبه های کلیدی کیفیت تحقیق است. هنگامی که به دقت مورد بررسی قرار گیرد، پارامترهای پایایی و اعتبار به تمایز بین تحقیقات خوب و بد کمک می کند. آنها همچنین به خوانندگان اطمینان می دهند که یافته های مطالعه معتبر و قابل اعتماد هستند. این جنبه به ویژه در مطالعات موردی شامل تجزیه و تحلیل داده های اولیه حیاتی می شود. در اینجا سوبژکتیویته محقق می تواند به شدت بر تفسیر داده ها تأثیر بگذارد. این مقاله چگونگی ایجاد اعتبار و پایایی تحقیقات کیفی را با استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف روشن می کند.

تعیین اعتبار داده های کیفی

داده‌های کیفی به اندازه داده‌های کمی مهم هستند، زیرا به ایجاد نکات کلیدی تحقیقاتی نیز کمک می‌کنند. با این حال، از آنجایی که نمی توان آن را کمیت کرد، مسئله صحت آن بسیار مهم است. روایی به مناسب بودن هر گونه ارزش، ابزار و تکنیک ها و فرآیندهای تحقیق از جمله جمع آوری و اعتبارسنجی داده ها مربوط می شود. روایی همچنین صحت روش شناسی، فرآیند نمونه گیری، فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق را مشخص می کند.

جنبه اصلی که باید از آن اطمینان حاصل شود این است که فلسفه های تحقیق با تحقیق مطابقت دارند. برای حفظ اعتبار تحقیق، نیاز به درک نیازهای اساسی تحقیق، دستورالعمل های فرآیند فراگیر و قوانین اجتماعی تحقیق اخلاقی وجود دارد. ضمن ایجاد اعتبار، باید بین فرد و جامعه در مورد چگونگی صحت و سقم تحقیق اجماع وجود داشته باشد. اگر این جنبه در نظر گرفته شود، ابزارها و تکنیک های مورد استفاده حتماً توسط مخاطبان وسیع تری پذیرفته می شود. بنابراین، نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید، انتخاب هوشمندانه ابزار است که نحوه تصحیح داده های تحقیق را مشخص می کند.

یکی از تکنیک‌های اصلی که می‌توان برای تعیین اعتبار داده‌های کیفی استفاده کرد، انتخاب ناظم ماهر است. استفاده از ناظم به غلبه بر تعصب شخصی کمک می کند. بنابراین، محقق یا سازمان می‌تواند ناظران را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که داده‌ها واقعی هستند و تحت تأثیر «آنچه محقق می‌خواهد ببیند یا بشنود» قرار ندارد.

یکی دیگر از راه‌های ارتقای اعتبار تحقیق، استفاده از استراتژی مثلث‌سازی است. این اساساً مستلزم این است که تحقیق از دیدگاه های مختلف یا چندگانه انجام شود. به عنوان مثال، این می‌تواند به شکل استفاده از چندین ناظر، در مکان‌های مختلف باشد یا می‌تواند چندین نفر باشند که داده‌های یکسانی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. اساساً هر تکنیکی که محقق از طریق آن بتواند داده ها را از زوایای مختلف تجزیه و تحلیل کند.

علاوه بر این، اعتبار تحقیق کیفی را نیز می توان با استفاده از تکنیکی به نام اعتبار سنجی پاسخگو تعیین کرد. این اساساً شامل آزمایش نتایج اولیه با شرکت کنندگان است تا ببینیم آیا نتایج هنوز درست هستند یا خیر.

میزان اعتبار و پایایی داده های کیفی

. ضمن ایجاد روایی و پایایی، تصمیم گیری در مورد ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق، قبل از انجام تحقیق واقعی بسیار مهم است. این امر به تعیین پارامترهایی برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد و معتبر از ابتدا کمک می کند و به نتایج تحقیق در پایان فرآیند خدشه ای وارد نمی کند.
. برای انجام معیارهای اعتبار و اعتبار کارآمد، یک ارزیابی مؤثر از ادبیات باید انجام شود تا بفهمیم کدام فرآیندها کار می کنند. رویکردهای نامربوطی که پایایی و اعتبار تحقیق را به خطر می اندازند نباید دنبال شوند.
. فرآیندهای پایایی و اعتبار باید همراه با فرآیندهای تحقیقاتی انجام شوند تا هدف تحقیق را تأیید کنند، که لایه دیگری از اصالت کار تحقیقاتی را فراهم می کند.

چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟
چالش ها و راهبردهای اصلی دستیابی به پایایی در تحقیقات کیفی چیست؟ – تزیسمی

نباید از روایی و پایایی داده های کیفی

. پایایی و روایی نباید به عنوان عنصر اضافی تحقیق در نظر گرفته شود. اگر ارزشی به تحقیق اضافه نکنند، باعث ناامنی در مورد صحت نتایج می شوند.
. برای اینکه محققین بتوانند پایایی و اعتبار را ایجاد کنند، نباید اقدامات بیش از حدی را برای حمایت از ادعاهای تحقیقاتی خود انجام دهند. این ممکن است به نتایج تایید نشده اضافه کند، زیرا اضافه کردن اقدامات بیش از حد باعث پیچیده شدن بیش از حد تحقیق می شود.

نمونه ای از بیانیه اعتبار

روایی این تحقیق با استفاده از دو معیار کورکردن داده ها و گنجاندن گروه های نمونه گیری مختلف در طرح تعیین شد. این پژوهش شامل ارزیابی دانش غذاهای سنتی در میان جمعیت فعلی یک شهر بود. که در آن نمونه به دو گروه تقسیم شد- برای کاهش سوگیری. نمونه شامل جوانانی بود که عمدتاً در محیط شهری بزرگ شده‌اند، همراه با جمعیت میانسال و مسن که در مناطق روستایی هند تربیت نسبی داشته‌اند. گنجاندن تنوع بیشتر و تعداد زیادی از پاسخ دهندگان نمونه، پژوهش را به سمت کاهش تعصب خود نسبت به تنها یک نوع نتیجه سوق داد و پایه ای برای نتایج معتبر ایجاد کرد. روش دیگری که مورد استفاده قرار گرفت محدود کردن مقدار اطلاعات به اشتراک گذاشته شده با پاسخ دهندگان بود تا اطمینان حاصل شود که تحقیق با تصورات از پیش تعیین شده پاسخ دهندگان مغرضانه نبوده است. این مراحل به ایجاد اعتبار نتایج به دست آمده کمک کرد و صحت تحقیق کیفی را اثبات کرد. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از پانل کارشناسانی که پرسشنامه را بررسی کردند، تعیین شد. و از این رو عباراتی که با موضوع مطالعه مطابقت نداشتند حذف شدند.

بیانیه مثالی از قابلیت اطمینان

از نظر ایجاد پایایی، محقق دو فرآیند را انجام داد. اولین مورد شامل ثبت داده‌ها در یک جدول برای ارائه یک ارزیابی کلی از فرآیند جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی به‌روز نتایج به‌موقع ارائه می‌شود. استفاده از جدول برای ثبت داده ها این فرصت را در اختیار محقق قرار می دهد تا به سرعت نتایج را طبق سوابق تک تک پاسخگویان تفسیر کند و از پیشرفت تحقیق پی ببرد.

جدول همچنین به ساخت مختصر نتیجه گیری پارامترهای تحقیق کمک کرد. پایایی نیز از طریق مثلث بندی داده ها ارزیابی شد. در میان مدل‌های مختلف مثلث‌سازی داده‌ها مانند مثلث‌سازی روش‌شناختی، مثلث‌سازی داده‌ها، مثلث‌سازی محقق و مثلث‌سازی نظری. این مطالعه مثلث‌سازی نظری را اتخاذ کرد، که در آن سایر کارهای تحقیقاتی در همان عرصه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به عنوان مروری بر ادبیات ارائه شد تا از ادعاهای نتایج حاصل از فرآیند جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پشتیبانی کند. علاوه بر این، معیارهای پایایی مربوط به مثلث‌بندی داده‌ها، درک گسترده‌ای از اهداف تحقیق را فراهم می‌کند، که لایه دیگری از مهر قابل اعتماد را به تحقیق ارائه می‌دهد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *