پایایی تحقیقات کیفی

پایایی تحقیقات کیفی

پایایی تحقیقات کیفی ، پایایی تحقیقات کیفی نشان می‌دهد تا چه میزان می‌توان به نتایج و یافته‌های حاصل از کدگذاری متن مصاحبه‌ها یا اسناد علمی اعتماد کرد. این مساله برای پژوهشگران رشته مدیریت و علوم اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. بویژه آنکه در مجامع علمی داخلی به آمار و ارقام و اعداد کمی علاقه بسیار وافری وجود دارد.

یکی از مباحث روش تحقیق کیفی سنجش میزان پایایی کدگذاری‌های انجام شده است. پایایی پرسشنامه اشاره به آن دارد که چقدر می‌توان به نتایج حاصل از پرسشنامه اعتماد کرد اما سنجش پایایی انواع مصاحبه در تحقیق کیفی قواعد خاص خودش را دارد. پژوهشگران معمولاً از روش‌های پیشنهادی لینکلن و گوبا برای سنجش روایی و پایایی تحقیق کیفی استفاده می‌کنند. با این وجود روش‌های کمی نیز برای سنجش پایایی تحقیقات کیفی ارائه شده است. هولستی، اسکات، کوهن و کریپندورف روش‌هایی برای سنجش پایایی ارائه کرده‌اند.

پایایی تحقیقات کیفی
پایایی تحقیقات کیفی – تزیسمی

فهرست مطالب

پایایی تحقیقات کیفی چیست؟

پایایی تحلیل کیفی، مقیاسی برای تعیین کیفیت تحلیل کیفی است. نشان دادن پایایی در یک مطالعه کیفی چالش برانگیز است زیرا بر خلاف تحقیقات کمی، هیچ آزمون آماری در دسترس برای این منظور وجود ندارد. میزان بالای پایایی، بیانگر سطح بالای توافق بین کدگذاران است. روش های آماری متعددی برای محاسبه پایایی کدگذاران وجود دارد.

تعیین اعتبار داده های کیفی

داده‌های کیفی به اندازه داده‌های کمی مهم هستند، زیرا به ایجاد نکات کلیدی تحقیقاتی نیز کمک می‌کنند. با این حال، از آنجایی که نمی توان آن را کمیت کرد، مسئله صحت آن بسیار مهم است. روایی به مناسب بودن هر گونه ارزش، ابزار و تکنیک ها و فرآیندهای تحقیق از جمله جمع آوری و اعتبارسنجی داده ها مربوط می شود. روایی همچنین صحت روش شناسی، فرآیند نمونه گیری، فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق را مشخص می کند.

جنبه اصلی که باید از آن اطمینان حاصل شود این است که فلسفه های تحقیق با تحقیق مطابقت دارند. برای حفظ اعتبار تحقیق، نیاز به درک نیازهای اساسی تحقیق، دستورالعمل های فرآیند فراگیر و قوانین اجتماعی تحقیق اخلاقی وجود دارد. ضمن ایجاد اعتبار، باید بین فرد و جامعه در مورد چگونگی صحت و سقم تحقیق اجماع وجود داشته باشد. اگر این جنبه در نظر گرفته شود، ابزارها و تکنیک های مورد استفاده حتماً توسط مخاطبان وسیع تری پذیرفته می شود. بنابراین، نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید، انتخاب هوشمندانه ابزار است که نحوه تصحیح داده های تحقیق را مشخص می کند.

یکی از تکنیک‌های اصلی که می‌توان برای تعیین اعتبار داده‌های کیفی استفاده کرد، انتخاب ناظم ماهر است. استفاده از ناظم به غلبه بر تعصب شخصی کمک می کند. بنابراین، محقق یا سازمان می‌تواند ناظران را به کار گیرد تا اطمینان حاصل شود که داده‌ها واقعی هستند و تحت تأثیر «آنچه محقق می‌خواهد ببیند یا بشنود» قرار ندارد.

یکی دیگر از راه‌های ارتقای اعتبار تحقیق، استفاده از استراتژی مثلث‌سازی است. این اساساً مستلزم این است که تحقیق از دیدگاه های مختلف یا چندگانه انجام شود. به عنوان مثال، این می‌تواند به شکل استفاده از چندین ناظر، در مکان‌های مختلف باشد یا می‌تواند چندین نفر باشند که داده‌های یکسانی را تجزیه و تحلیل می‌کنند. اساساً هر تکنیکی که محقق از طریق آن بتواند داده ها را از زوایای مختلف تجزیه و تحلیل کند.

علاوه بر این، اعتبار تحقیق کیفی را نیز می توان با استفاده از تکنیکی به نام اعتبار سنجی پاسخگو تعیین کرد. این اساساً شامل آزمایش نتایج اولیه با شرکت کنندگان است تا ببینیم آیا نتایج هنوز درست هستند یا خیر.

ایجاد پایایی داده های کیفی

تحقیقات کمی شامل معیارهای قابلیت اطمینان است که در آن محقق باید ثابت کند که فرآیند و نتایج دارای نتایج قابل تکرار هستند. از سوی دیگر، پایایی در تحقیقات کیفی شامل پارادایم‌های بسیار متنوعی می‌شود که خود جنبه از نظر معرفت‌شناختی ضد شهودی همراه با داشتن یک تعریف بسیار دشوار است. بنابراین، آنچه برای حفظ و ایجاد پایایی در تحقیقات کیفی باید انجام شود، سازگاری است.

تست های پایایی برای تحقیقات کیفی را می توان با تکنیک هایی مانند:

. تحلیل رد،
. استفاده از داده های جامع،
. آزمایش و مقایسه مداوم داده ها،
. استفاده از جداول برای ثبت داده ها،
. و همچنین استفاده از موارد انحرافی فراگیر.

این تکنیک‌ها می‌توانند به پشتیبانی از منبع داده‌ها، اعتبارسنجی داده‌ها و فرآیند ارائه داده‌های تحقیق کمک کنند و همچنین از ادعای پایایی از نظر شکل و زمینه حمایت کنند.

مثلث بندی جنبه دیگری است که در ایجاد پایایی در تحقیق بسیار مهم است. همچنین، به عنوان یک یادداشت اضافی، برای تحقیقات کیفی بسیار مهم است که اشاره به جنبه کمی داشته باشد. استفاده از یک جنبه کمی ساده در تحقیقات کاملاً کیفی، نگرش بسیار مثبتی را نسبت به مفهوم کلی تحقیق ایجاد می‌کند و به ایجاد پایایی به شکلی بسیار آسان‌تر کمک می‌کند. همچنین گنجاندن حداقل دو آزمون پایایی، بر حسب نوع نتایج تحقیق یک تحقیق، راهی قابل اعتماد برای اثبات پایایی فرآیند و نتایج تحقیق است.

پایایی تحقیقات کیفی
پایایی تحقیقات کیفی – تزیسمی

میزان اعتبار و پایایی داده های کیفی

. ضمن ایجاد روایی و پایایی، تصمیم گیری در مورد ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق، قبل از انجام تحقیق واقعی بسیار مهم است. این امر به تعیین پارامترهایی برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد و معتبر از ابتدا کمک می کند و به نتایج تحقیق در پایان فرآیند خدشه ای وارد نمی کند.
. برای انجام معیارهای اعتبار و اعتبار کارآمد، یک ارزیابی مؤثر از ادبیات باید انجام شود تا بفهمیم کدام فرآیندها کار می کنند. رویکردهای نامربوطی که پایایی و اعتبار تحقیق را به خطر می اندازند نباید دنبال شوند.
. فرآیندهای پایایی و اعتبار باید همراه با فرآیندهای تحقیقاتی انجام شوند تا هدف تحقیق را تأیید کنند، که لایه دیگری از اصالت کار تحقیقاتی را فراهم می کند.

نباید از روایی و پایایی داده های کیفی

پایایی و روایی نباید به عنوان عنصر اضافی تحقیق در نظر گرفته شود. اگر ارزشی به تحقیق اضافه نکنند، باعث ناامنی در مورد صحت نتایج می شوند.
برای اینکه محققین بتوانند پایایی و اعتبار را ایجاد کنند، نباید اقدامات بیش از حدی را برای حمایت از ادعاهای تحقیقاتی خود انجام دهند. این ممکن است به نتایج تایید نشده اضافه کند، زیرا اضافه کردن اقدامات بیش از حد باعث پیچیده شدن بیش از حد تحقیق می شود.

نمونه ای از بیانیه اعتبار

روایی این تحقیق با استفاده از دو معیار کورکردن داده ها و گنجاندن گروه های نمونه گیری مختلف در طرح تعیین شد. این پژوهش شامل ارزیابی دانش غذاهای سنتی در میان جمعیت فعلی یک شهر بود. که در آن نمونه به دو گروه تقسیم شد- برای کاهش سوگیری. نمونه شامل جوانانی بود که عمدتاً در محیط شهری بزرگ شده‌اند، همراه با جمعیت میانسال و مسن که در مناطق روستایی هند تربیت نسبی داشته‌اند. گنجاندن تنوع بیشتر و تعداد زیادی از پاسخ دهندگان نمونه، پژوهش را به سمت کاهش تعصب خود نسبت به تنها یک نوع نتیجه سوق داد و پایه ای برای نتایج معتبر ایجاد کرد. روش دیگری که مورد استفاده قرار گرفت محدود کردن مقدار اطلاعات به اشتراک گذاشته شده با پاسخ دهندگان بود تا اطمینان حاصل شود که تحقیق با تصورات از پیش تعیین شده پاسخ دهندگان مغرضانه نبوده است. این مراحل به ایجاد اعتبار نتایج به دست آمده کمک کرد و صحت تحقیق کیفی را اثبات کرد. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از پانل کارشناسانی که پرسشنامه را بررسی کردند، تعیین شد. و از این رو عباراتی که با موضوع مطالعه مطابقت نداشتند حذف شدند.

بیانیه مثالی از قابلیت اطمینان

از نظر ایجاد پایایی، محقق دو فرآیند را انجام داد. اولین مورد شامل ثبت داده‌ها در یک جدول برای ارائه یک ارزیابی کلی از فرآیند جمع‌آوری داده‌ها و ارزیابی به‌روز نتایج به‌موقع ارائه می‌شود. استفاده از جدول برای ثبت داده ها این فرصت را در اختیار محقق قرار می دهد تا به سرعت نتایج را طبق سوابق تک تک پاسخگویان تفسیر کند و از پیشرفت تحقیق پی ببرد.

جدول همچنین به ساخت مختصر نتیجه گیری پارامترهای تحقیق کمک کرد. پایایی نیز از طریق مثلث بندی داده ها ارزیابی شد. در میان مدل‌های مختلف مثلث‌سازی داده‌ها مانند مثلث‌سازی روش‌شناختی، مثلث‌سازی داده‌ها، مثلث‌سازی محقق و مثلث‌سازی نظری. این مطالعه مثلث‌سازی نظری را اتخاذ کرد، که در آن سایر کارهای تحقیقاتی در همان عرصه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به عنوان مروری بر ادبیات ارائه شد تا از ادعاهای نتایج حاصل از فرآیند جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها پشتیبانی کند. علاوه بر این، معیارهای پایایی مربوط به مثلث‌بندی داده‌ها، درک گسترده‌ای از اهداف تحقیق را فراهم می‌کند، که لایه دیگری از مهر قابل اعتماد را به تحقیق ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی و بحث

پایایی ابزار اندازه‌گیری کمیتی است که نشان می‌دهد داده‌های بدست آمده با آن ابزار تا چه میزان از ثبات برخوردار است. در بسیاری پژوهش‌ها به اشتباه از اصطلاح پایایی تحقیق کیفی استفاده می‌شود. روایی و پایایی مربوط به ابزار اندازه‌گیری هستند نه روش. روشی که از ثبات برخوردار نباشد اساساً نباید استفاده شود و این بحث از اساس اشتباه است. با این وجود اگر فرض کنیم منظور همان پایایی ابزار اندازه‌گیری کیفی یعنی مصاحبه است باز هم بهتر است از روش‌های کیفی مانند آنچه لینکلن و گوبا پیشنهاد داده‌اند، استفاده کرد. اما از آنجا که پژوهشگران و اساتید دانشگاهی ما شیفته مقادیر کمی هستند می‌توانید از ضریب هولستی و کاپای کوهن برای این منظور استفاده کنید.

1 دیدگاه برای “پایایی تحقیقات کیفی”

  1. بازتاب: مصاحبه کیفی - تزیسمی

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *