همبستگی

همبستگی در انجام پایان نامه یعنی ارتباط آماری بین متغیرها وجود دارد. علیت به این معناست که تغییر در یک متغیر باعث تغییر در متغیر دیگر می شود.

در تحقیقات، ممکن است با عبارت “همبستگی به معنای علیت نیست” برخورد کرده باشید. همبستگی و علیت دو ایده مرتبط هستند، اما درک تفاوت‌های آنها به ارزیابی انتقادی و تفسیر تحقیقات علمی کمک می‌کند.

فهرست مطالب

تفاوت در چیست؟

همبستگی ارتباط بین متغیرها را توصیف می کند: وقتی یک متغیر تغییر می کند، متغیر دیگر نیز تغییر می کند. همبستگی یک شاخص آماری از رابطه بین متغیرها است. این متغیرها با هم تغییر می‌کنند: آنها متغیر هستند. اما این همواری لزوماً به دلیل پیوند علی مستقیم یا غیرمستقیم نیست.

علیت به این معناست که تغییرات در یک متغیر باعث ایجاد تغییرات در متغیر دیگر می شود. بین متغیرها رابطه علت و معلولی وجود دارد. این دو متغیر با یکدیگر همبستگی دارند و همچنین رابطه علی بین آنها وجود دارد.

همبستگی دلالت بر علیت ندارد، اما علیت همیشه دلالت بر همبستگی دارد.

چرا همبستگی به معنای علیت نیست؟

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا همبستگی علیت نیست. شناسایی این مشکلات برای نتیجه گیری علمی معتبر از تحقیقات مهم است.

مشکل متغیر سوم به این معنی است که یک متغیر مخدوش کننده بر هر دو متغیر تأثیر می گذارد تا آنها را به طور علّی مرتبط کند در حالی که با هم مرتبط نیستند. به عنوان مثال، میزان فروش بستنی و میزان جرم و جنایت خشونت آمیز ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما ارتباط علّی با یکدیگر ندارند. در عوض، دمای گرم، متغیر سوم، هر دو متغیر را به طور جداگانه تحت تاثیر قرار می دهد.

مشکل جهت‌گیری زمانی است که دو متغیر با هم مرتبط هستند و ممکن است در واقع یک رابطه علی داشته باشند، اما نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که کدام متغیر باعث تغییر در دیگری می‌شود. به عنوان مثال، سطح ویتامین D با افسردگی مرتبط است، اما مشخص نیست که آیا ویتامین D کم باعث افسردگی می شود یا اینکه آیا افسردگی باعث کاهش مصرف ویتامین D می شود.

شما باید از یک طرح تحقیقی مناسب برای تمایز بین روابط همبستگی و علّی استفاده کنید.

طرح های تحقیقاتی همبستگی فقط می توانند پیوندهای همبستگی بین متغیرها را نشان دهند، در حالی که طرح های تجربی می توانند علیت را آزمایش کنند.

تفاوت در چیست؟

همبستگی ارتباط بین متغیرها را توصیف می کند: وقتی یک متغیر تغییر می کند، متغیر دیگر نیز تغییر می کند. همبستگی یک شاخص آماری از رابطه بین متغیرها است. این متغیرها با هم تغییر می‌کنند: آنها متغیر هستند. اما این همواری لزوماً به دلیل پیوند علی مستقیم یا غیرمستقیم نیست.

علیت به این معناست که تغییرات در یک متغیر باعث ایجاد تغییرات در متغیر دیگر می شود. بین متغیرها رابطه علت و معلولی وجود دارد. این دو متغیر با یکدیگر همبستگی دارند و همچنین رابطه علی بین آنها وجود دارد.

همبستگی دلالت بر علیت ندارد، اما علیت همیشه دلالت بر همبستگی دارد.

چرا همبستگی به معنای علیت نیست؟

دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا همبستگی علیت نیست. شناسایی این مشکلات برای نتیجه گیری علمی معتبر از تحقیقات مهم است.

مشکل متغیر سوم به این معنی است که یک متغیر مخدوش کننده بر هر دو متغیر تأثیر می گذارد تا آنها را به طور علّی مرتبط کند در حالی که با هم مرتبط نیستند. به عنوان مثال، میزان فروش بستنی و میزان جرم و جنایت خشونت آمیز ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، اما ارتباط علّی با یکدیگر ندارند. در عوض، دمای گرم، متغیر سوم، هر دو متغیر را به طور جداگانه تحت تاثیر قرار می دهد.

مشکل جهت‌گیری زمانی است که دو متغیر با هم مرتبط هستند و ممکن است در واقع یک رابطه علی داشته باشند، اما نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که کدام متغیر باعث تغییر در دیگری می‌شود. به عنوان مثال، سطح ویتامین D با افسردگی مرتبط است، اما مشخص نیست که آیا ویتامین D کم باعث افسردگی می شود یا اینکه آیا افسردگی باعث کاهش مصرف ویتامین D می شود.

شما باید از یک طرح تحقیقی مناسب برای تمایز بین روابط همبستگی و علّی استفاده کنید.

طرح های تحقیقاتی همبستگی فقط می توانند پیوندهای همبستگی بین متغیرها را نشان دهند، در حالی که طرح های تجربی می توانند علیت را آزمایش کنند.

مشکل متغیر سوم

بدون آزمایش‌های کنترل‌شده، نمی‌توان گفت که آیا این متغیری است که شما به آن علاقه دارید که باعث تغییرات در متغیر دیگری شده است یا خیر. متغیرهای خارجی هر متغیر سومی غیر از متغیرهای مورد علاقه شما هستند که می توانند بر نتایج شما تأثیر بگذارند.

کنترل محدود در تحقیقات همبستگی به این معنی است که متغیرهای خارجی یا مخدوش کننده به عنوان توضیحات جایگزین برای نتایج عمل می کنند. متغیرهای مخدوش کننده می توانند به نظر برسد که یک رابطه همبستگی علی است در حالی که اینطور نیست.

مثال: متغیرهای خارجی و مخدوش کننده

در مطالعه شما در مورد بازی‌های ویدیویی خشونت‌آمیز و پرخاشگری، توجه والدین یک متغیر مخدوش‌کننده است که می‌تواند بر میزان استفاده کودکان از بازی‌های ویدیویی خشونت‌آمیز و تمایلات رفتاری آنها تأثیر بگذارد. توجه والدین با کیفیت پایین می تواند استفاده خشونت آمیز از بازی های ویدیویی و رفتارهای پرخاشگرانه را در کودکان افزایش دهد.
اما این چیزی نیست که شما برای آن کنترل کنید، بنابراین فقط می توانید یک نتیجه گیری از همبستگی بین متغیرهای اصلی خود بگیرید.

وقتی دو متغیر با هم مرتبط هستند، تنها چیزی که می توانید بگویید این است که تغییرات در یک متغیر در کنار تغییرات در متغیر دیگر رخ می دهد.

همبستگی های جعلی

همبستگی کاذب زمانی است که به نظر می رسد دو متغیر از طریق متغیرهای سوم پنهان یا به طور تصادفی به هم مرتبط هستند.

مثال: همبستگی جعلی

در آلمان و دانمارک، شواهد آماری همبستگی مثبت واضحی را بین جمعیت لک لک ها و نرخ زاد و ولد طی دهه ها نشان می دهد. با نوسانات جمعیت لک لک، تعداد نوزادان نیز تغییر می کند. این الگو را چگونه به حساب می آورید؟
نظریه لک لک یک پیوند علّی ساده بین متغیرها ترسیم می کند تا استدلال کند که لک لک ها به طور فیزیکی بچه به دنیا می آورند. این مطالعه طنز نشان می دهد که چرا نمی توانید به تنهایی از تحقیقات همبستگی نتیجه گیری کنید.

در واقعیت، همبستگی ممکن است با متغیرهای سوم (مانند الگوهای آب و هوا، تحولات محیطی، و غیره) توضیح داده شود که باعث افزایش جمعیت لک لک و انسان شده است، یا این پیوند ممکن است کاملاً تصادفی باشد.

هنگامی که همبستگی ها را در یک مجموعه داده بزرگ با متغیرهای زیادی تجزیه و تحلیل می کنید، شانس یافتن حداقل یک نتیجه آماری معنی دار زیاد است. در این حالت، احتمال خطای نوع I بیشتر است. این به این معنی است که به اشتباه نتیجه گیری شود که یک همبستگی واقعی بین متغیرها در جامعه بر اساس داده های نمونه کج وجود دارد.

مشکل جهت یابی

برای نشان دادن علیت، باید یک رابطه جهت دار را بدون توضیح جایگزین نشان دهید. این رابطه می تواند یک طرفه باشد که یک متغیر بر دیگری تأثیر می گذارد یا دو طرفه باشد که هر دو متغیر بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

یک طرح همبستگی نمی تواند بین هیچ یک از این احتمالات تمایز قائل شود، اما یک طرح آزمایشی می تواند هر جهت ممکن را در یک زمان آزمایش کند.

مثال: مسئله جهت گیری

متغیرهای فعالیت بدنی و عزت نفس را می توان از سه طریق به صورت علّی مرتبط دانست:
فعالیت بدنی ممکن است بر عزت نفس تأثیر بگذارد
عزت نفس ممکن است بر فعالیت بدنی تأثیر بگذارد
فعالیت بدنی و عزت نفس هر دو ممکن است بر یکدیگر تأثیر بگذارند
در تحقیقات همبستگی، جهت گیری یک رابطه نامشخص است زیرا کنترل محقق محدودی وجود دارد. ممکن است در خطر نتیجه گیری علیت معکوس، جهت اشتباه رابطه باشید.

تحقیق علّی

پیوندهای علّی بین متغیرها را تنها با آزمایش های کنترل شده می توان به طور واقعی نشان داد. آزمایش‌ها پیش‌بینی‌های رسمی را که فرضیه نامیده می‌شوند، آزمایش می‌کنند تا علیت را در یک جهت در یک زمان مشخص کنند.

آزمایش ها از اعتبار درونی بالایی برخوردار هستند، بنابراین روابط علت و معلولی را می توان با اطمینان معقول نشان داد.

شما می توانید جهت را در یک جهت ایجاد کنید زیرا قبل از اندازه گیری تغییر در یک متغیر وابسته، یک متغیر مستقل را دستکاری می کنید.

مثال: تست جهت گیری در یک طرح آزمایشی

شما معتقدید که سطح فعالیت بدنی بر عزت نفس تأثیر می گذارد، بنابراین این فرضیه را در یک آزمایش آزمایش می کنید. شما یک مداخله فعالیت بدنی را اعمال می کنید و تغییرات در عزت نفس را اندازه می گیرید. برای ایجاد جهت‌گیری، مداخله فعالیت بدنی شما باید قبل از هرگونه تغییر مشاهده شده در عزت نفس باشد.
برای آزمایش دو طرفه بودن این رابطه، باید آزمایش جدیدی طراحی کنید که ارزیابی کند آیا عزت نفس می تواند بر سطح فعالیت بدنی تأثیر بگذارد یا خیر.

در یک آزمایش کنترل‌شده، می‌توانید با استفاده از تخصیص تصادفی و گروه‌های کنترل، تأثیر متغیرهای سوم را از بین ببرید.

تخصیص تصادفی کمک می کند تا ویژگی های شرکت کننده به طور مساوی بین گروه ها توزیع شود تا آنها مشابه و قابل مقایسه باشند. یک گروه کنترل به شما امکان می دهد دستکاری تجربی را با یک درمان مشابه یا بدون درمان مقایسه کنید.

مثال: کنترل متغیرهای سوم در یک طرح آزمایشی

شما به طور تصادفی هر شرکت کننده را در یک گروه کنترل یا یک گروه آزمایشی قرار می دهید. تخصیص تصادفی اثرات ویژگی های شرکت کننده متغیر سوم مانند سن یا وضعیت سلامت روان را که ممکن است بر نتایج شما تأثیر بگذارد، حذف می کند.
گروه کنترل یک مداخله غیرمرتبط و قابل مقایسه دریافت می کند، در حالی که گروه آزمایش مداخله فعالیت بدنی را دریافت می کند. با ثابت نگه داشتن همه متغیرها بین گروه ها، به جز درمان متغیر مستقل شما، هر گونه تفاوت بین گروه ها را می توان به مداخله شما نسبت داد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *