نمونه گیری نظری و کفایت نظری

نمونه گیری نظری و کفایت نظری

نمونه گیری نظری و کفایت نظری ، نمونه‌گیری نظری (Theoretical sampling) روشی برای گرآوری داده‌ها جهت نظریه‌پردازی است که کدگذاری و طراحی روش پرسشگری برای ادامه مسیر، همزمان انجام می‌شود. یعنی در هر گام ضمن تحلیل و کدگذاری داده‌ها، پژوهشگر سرنخ‌هایی را برای ادامه روند پرسشگری و گردآوری داده‌ها مشخص می‌سازد.

این شیوه از نمونه‌گیری یک روش نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی و به‌طور مشخص روش گراندد تئوری است. داده‌هایی که توسط نظریه‌پرداز داده‌بنیاد برای تشریح فرایندها گردآوری می‌شود، شکل‌های مختلفی از داده‌های کیفی را شامل می‌شود. مشاهده، گفت‌وشنودها، خاطرات، مصاحبه، اسناد عمومی، مقاله‌ها و افکار شخصی پژوهشگر از این دسته هستند.

در نمونه‌گیری هدفمند برای مصاحبه با مشاهده، نظریه داده‌بنیاد از نگرشی منحصربه‌فرد پشتیبانی می‌کند که آن را از دیگر رهیافت‌های کمی و کیفی گردآوری داده‌ها متمایز می‌کند. از سویی برخلاف نمونه‌گیری صورت گرفته در روش‌های کمی، نمونه‌گیری نظری نمی‌تواند پیش از شروع مطالعه و نظریه داده‌بنیاد، برنامه‌ریزی شود. بلکه تصمیم‌های ویژه نمونه‌گیری در خلال خود فرایند پژوهش شکل می‌گیرند.

از سوی دیگر نظریه‌پردازان داده‌بنیاد از روای استفاده می‌کنند که مستلزم گردآوری و تحلیل همزمان و متوالی داده‌ها است. نمونه‌گیری نظری در نظریه داده‌بنیاد به این معنی است که اشکالی از گردآوری داده‌ها را انتخاب می‌کند که متون و تصورات مفیدی را در راستای تولید یک نظریه به دست خواهد داد. این به معنی آن است که نمونه‌گیری، ارادی (غیرتصادفی) است و متمرکز بر تولید یک نظریه است.

نمونه گیری نظری و کفایت نظری
نمونه گیری نظری و کفایت نظری – تزیسمی

فهرست مطالب

تعریف نمونه‌گیری نظری و کفایت نظری

گلیزر و اشتراوس نمونه‌گیری نظری را اینگونه تعریف کرده‌اند:

نمونه‌گیری نظری فرایند گردآوری داده برای تولید نظری است که به آن وسیله پژوهشگر، به‌طور همزمان داده‌هایش را گردآوری، کدگذاری و تحلیل می‌کند. همچنین تصمیم می‌گیرد برای بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در فرایند چه داده‌هایی گردآوری و در کجا آنها را پیدا کند.

نظریه داده‌بنیاد به دلیل ماهیت مقایسه‌ای و تطبیقی بودن تحلیل، همیشه ملازم با نمونه‌گیری نظری است. معیار قضاوت پیرامون زمان متوقف کردن این شیوه از نمونه‌برداری، «کفایت نظری» مقوله‌ها با نظریه است. گلیزر و اشترواس کفایت نظری را وضعیتی اشاره می‌کنند که در آن هیچ داده بیشتری یافت نمی‌شود که پژوهشگر بوسیله آن بتواند ویژگی‌های مقوله را رشد دهد.

به موازاتی که پژوهشگر داده‌های مشابه را بارها و بارها مشاهده می‌کند، از نظر تجربی اطمینان حاصل می‌کند که یک مقوله به کفایت رسیده است. زمانیکه مقوله‌ای کفایت لازم را کسب کرد، هیچ چیزی باقی نمی‌ماند جز اینکه پژوهشگر به سراغ گروه‌های جدیدی از داده در مورد مقوله‌های دیگر برود. آنگاه باید تلاش کند آن مقوله‌ها نیز کفایت لازم را بدست آورند.

ویژگی های نمونه گیری نظری- نمونه گیری نظری و کفایت نظری

هنگام بحث در مورد نمونه گیری نظری، سه ویژگی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

۱- انتخاب موارد از نظر تئوری

در این ویژگی، اساس بر روی یک جهان ایده آل یا یک جهان گسترده تر ساخته می شود که در آن درک بزرگتر یا تبیین اجتماعی وجود دارد که براساس آن محقق بتواند نظریه خود را بسازد.این جهان نظری به نمونه‌های فرمول‌بندی‌شده‌تر اجازه می‌دهد که معنادارتر و معقول‌تر از بقیه هستند. این نوع نمونه نیز نمونه معرف گسترده تری خواهد بود.بنابراین در این نوع نمونه‌برداری، نمونه‌هایی را انتخاب می‌کنیم که دارای فرآیند، نمونه‌ها، دسته‌بندی‌ها و حتی انواعی هستند که به جهان ایده‌آل یا وسیع‌تر مربوط می‌شوند. یکی از متداول ترین مثال های ارائه شده، تحلیل گفتمان جنسیت است. واحدهای مرتبط نمونه در تحقیقات کیفی اغلب به صورت تئوری تعریف می شوند. این اساساً به این معنی است که ویژگی هایی مانند جنسیت، قومیت و حتی سن نمی توانند مبنای نمونه باشند. این به دلیل این واقعیت است که اغلب اسناد خود موضوع تحقیق هستند.

۲-انتخاب موارد انحرافی

یکی از فلسفه های پیشرو در نمونه گیری نظری این واقعیت است که محقق مواردی را انتخاب نمی کند که پشتیبان استدلال او باشد.در نمونه‌گیری نظری، اعتقاد بر این است که محققان باید بر تمایل به انتخاب موارد و مواردی که طرف استدلال آنها را پشتیبانی می‌کنند غلبه کنند. در عوض بیان می‌کند که بهتر است به موارد و موارد منفی توجه کنیم که توسط نظریه‌ای که ما با آن کار می‌کنیم تعریف شده‌اند. این ویژگی اساساً بیان می کند که یک محقق نباید هیچ واقعیتی را صرفاً به این دلیل که غیرممکن به نظر می رسد از روند تحقیق حذف کند. محققان باید بر این واقعیت پافشاری کنند که اگر آن را تصور کنند، غیرممکن نیست.

۳-تغییر حجم نمونه خود در طول دوره تحقیق

دو ویژگی اول یک نمونه نظری به مسائلی در ابتدای پروژه تحقیقاتی می پردازد. اما ویژگی سوم به نگرانی ها یا کاربردها در طول فرآیند تحقیق می پردازد. یکی از مزایای تحقیقات کیفی در کل نسبت به تحقیقات کمی، انعطاف پذیری آن است. در نمونه‌گیری نظری، محقق در طول تحقیق، نظریه، فعالیت‌های نمونه‌گیری و همچنین تحلیل را دستکاری یا تغییر می‌دهد. انعطاف پذیری در این سبک از نمونه گیری زمانی رخ می دهد که محقق بخواهد حجم نمونه را به دلیل عوامل جدیدی که در طول تحقیق به وجود می آید افزایش دهند. انعطاف‌پذیری همچنین زمانی رخ می‌دهد که محقق بخواهد از نمونه کوچکی در مراحل اولیه تحقیق استفاده کند اما حجم نمونه را برای آزمایش تعمیم‌های در حال توسعه افزایش دهد. در نهایت، زمانی که محقق تعمیم غیرمنتظره ای پیدا کند و بخواهد موارد انحرافی را بررسی کند، انعطاف پذیری نیز مجاز است.

نمونه گیری نظری و کفایت نظری
نمونه گیری نظری و کفایت نظری – تزیسمی

شیوه نمونه‌گیری نظری- نمونه گیری نظری و کفایت نظری

این مساله بسیار مهم است که بدانیم چرا برای رسیدن به کفایت نظری از نمونه‌برداری نظری استفاده می‌شود. هم‌زمانی تحلیل داده و بررسی کفایت نظری، کیفیت داده‌هایی که باید گردآوری شود را افزایش می‌دهد. این داده‌ها بیشتر از تعاملات انسانی نظیر یادداشت‌های میدانی یا مصاحبه‌ها است. همچنین جهت اینکه برای تحلیل چه داده‌ای مورد نیاز است را مشخص می‌سازد.

نظریه‌پردازان داده‌بنیاد، حتی از نمونه‌برداری داده‌ها براساس ارزش نظری آنها فراتر رفته‌اند. آنها از ایده طراحی ظاهرشوند حمایت می‌کنند. یک طرح ظاهرشونده در نظریه‌پردازی داده‌بنیاد فرایندی است که در آن پژوهشگر داده‌ها را گردآوری کرده و بلافاصه تحلیل می‌کند. نه اینکه شکیبایی کند همه داده‌ها گردآوری شود و سپس تصمیم خود در مورد اینکه چه داده‌ای را بعدا گردآوری کند؛ بر این تحلیل بنیان می‌گذارد.

نمونه‌گیری زیگزاگی

همانطور که در شکل مشخص است، مسیر زیگزاک به ما می‌کند تا این روند را درک کنیم. در مسیر گردآوری داده‌ها ابتدا مصاحبه نخست ثبت و تحلیل می‌شود و سپس باید سرنخ‌هایی برای گردآوری داده‌های جدید فراهم شود. این سرنخ‌ها ممکن است موارد زیر باشد:

. مقوله‌های خوب رشد نکرده
. اطلاعات مفقوده در زنجیره فرایند مطالعه
. افراد جدیدی که می‌توانند نگرش‌هایی جدید ارائه دهند.

نظریه‌پرداز داده‌بنیاد سپس دوباره به میدان مطالعه باز می‌گردد تا این اطلاعات بیشتر را گردآوری کند. در این روال پژوهشگر معانی مفوله‌ها را برای نظریه بهبود داده، تدوین کرده و روشن‌تر می‌کند. این فرایند گردآوری داده‌ها و تحلیل داده‌ها به‌طور زیگزاک به پیش می‌رود تا اینکه پژوهشگر به اشباع یا کفایت در مفوله مورد نظر دست یابد.

نتیجه‌گیری

نمونه گیری نظری روشی است که نمونه‌ها بر اساس نتایج داده‌های جمع‌آوری‌شده با هدف درک عمیق‌تر از منطقه یا توسعه نظریه‌ها انتخاب شوند. این تکنیک نمونه گیری در تجزیه و تحلیل کیفی استفاده می شود. موارد شدید یا بسیار خاص ممکن است به منظور به حداکثر رساندن احتمال قابل مشاهده بودن یک پدیده انتخاب شوند. نمونه‌گیری نظری فرآیندی از جمع‌آوری داده‌ها برای تولید نظریه است که در آن تحلیل‌گر به طور مشترک کدها را جمع‌آوری می‌کند و داده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند و تصمیم می‌گیرد چه داده‌هایی را در گام بعدی گردآوری کند و کجا پیدا کند، تا نظریه‌ای را در زمان ظهور ایجاد کند.

نمونه‌گیری نظری تا نقطه کفایت نظری کل مقوله‌ها و در نهایت دستیابی به نظریه ادامه خواهد داشت. بنابراین در نظریه‌سازی داده‌بنیاد، نمونه‌گیری توسط ظهور مفهومی و نه طرح پژوهش به پیش می‌رود. همچنین توسط کفایت نظری و نه طرح پژوهشی محدود می‌شود. از آنجا که همه مقوله‌ها به اندازه یکسانی به پدیده مورد مطالعه مربوط نیستند، ژرفنای بررسی هریک از مقوله‌ها نیز نباید یکسان باشد. به عنوان قاعده کلی، «مقوله محوری» باید تا حد امکان کفایت لازم را بدست آورد.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *