تحقیق پس رویدادی

تحقیق پس رویدادی

تحقیق پس رویدادی ، این روش با عنوان پس رویدادی، اولین بار توسط چاپین و بعدها توسط گرین وود به طور گسترده ای مورداستفاده قرار گرفت. پس رویدادی از نظر معنی عبارت است از آنچه بعدا انجام می شود.

پس رویدادی به پژوهش هایی گفته می شود که درآنها احتمال روابط علت و معلولی از طریق مشاهده یک موقعیت مورد پژوهش قرار می گیرد و عوامل علی موجه را در زمان گذشته جستجو می کنند.

بنابراین، تحقیق پس رویدادی یک بررسی بازنگرانه تاثیر حوادثی است که به صورت طبیعی رخ داده اند. در تحقیق پس رویدادی دو نوع طرح فابل تشخیص است:

(1) علی

(2) علی- مقایسه ای یا گروه ملاکی

در طرح علی پیشامده ها که شرایط یا موقعیت فعلی را به وجود آورده اند، مورد مطالعه قرار می گیرند. در این طرح دو دسته اطلاعات موجود است یک دسته مربوط به گذشته ودسته دیگر متعلق به زمان حال است و پژوهشگر تلاش دارد که رابطه بین آنها را پیدا کند.

ارزش پژوهش های علی به ویژگی های اکتشافی و پیشنهادی آن بستگی دارد. حتی در شرایطی که دلایل کافی برای تبیین رابطه علی وجود ندارد از آنها می توان برای دستیابی به رابطه همخوانی استفاده کرد.

در طرح گروه ملاکی یاعلی- مقایسه ای، پژوهشگر با مطالعه یک ویژگی در یک گروه و مقایسه آن باگروهی که فاقد آن ویژگی است به کشف علت پدیده مورد پژوهش می پردازند.

تحقیق پس رویدادی
تحقیق پس رویدادی – تزیسمی

فهرست مطالب

تحقیق پس رویدادی چیست؟

پس رویدادی به لحاظ لغوی به معنی ” آنچه بعدا انجام می شود” است. در حوزه علوم اجتماعی و علوم تربیتی عبارت پس رویدادی به معنی “بعد از وقوع ” یا “گذشته نگر” به آن دسته از تحقیقات اشاره می کند که روابط احتمالی علت و معلولی از طریق مشاهده شرایط موجود و عوامل علی در گذشته مورد مطالعه قرار می گیرد.
بنابراین تحقیق پس رویدادی روشی است که در آن پیشایندهای احتمالی رویدادهای اتفاقی افتاده ای که توسط محقق قابل دستکاری نیستند مورد بررسی قرار می گیرد.

ویژگی های تحقیق پس رویدادی:

عمده ترین ویژگی طرحهای علی و علی- مقایسه ای، این است که این پژوهش پس از وقوع علت،آغاز و پژوهشگر اقدام به جمع آوری اطلاعات می کند. پژوهشگر، معلول یا متغیر وابسته را مورد بررسی قرار داده و با مراجعه به گذشته به کشف علت می پردازد.

مراحل انجام تحقیق علی- مقایسه ای عبارت است از:

. بیان مسئله پژوهشی و تدوین آن
. انتخاب گروه مطالعه و مقایسه
. معادل کردن گروه مطالعه و مقایسه از نظر متغیر های تاثیر گذار ناخواسته احتمالی
. اندازگیری متغیر مستقل و متغیر وابسته
. تجزیه و تحلیل اماری

مزایای تحقیق پس‌رویدادی

. زمانی که امکان استفاده از روش آزمایشی وجود ندارد نیاز پژوهشگر را بر آورده می سازد.
. استفاده از روش های اماری نسبتا قوی در اکثر موارد این روش را قابل دفاع ساخته است.
. در برخی جهات این روش مفید تر از روش آزمایشی است.

معایب تحقیق پس‌رویدادی

. مشکل فقدان کنترل مستقیم
. اینکه هیچ عامل واحدی علت نباشد.
. رابطه ی بین دو عامل ممکن است لزوما علت و معلولی نباشد.
. وقتی یک رابطه کشف شد به سختی می توان گفت کدام مورد علت است و کدام معلول است.

کنترل در تحقیق پس‌رویدادی

. استفاده از متغیرهای مراحم به عنوان متغیر تعدیل‌کننده
. همتاسازی
. ایجاد گروه‌های همگن
. تحلیل کوواریانس

تحقیق پس رویدادی
تحقیق پس رویدادی – تزیسمی

چگونگی انجام این روش

در تحقیق علی-مقایسه‌ای فرآیند تحقیق علمی رعایت می شود. در آغاز پژوهشگر باید واقعه را به خوبی توصیف و تعریف نماید و سپس متغیرهای احتمالی را در چهارچوب سه گروه یاد شده فهرست نموده، فرضیه های تحقیق را تدوین کند. برای گردآوری اطلاعات باید از کلیۀ روش ها استفاده کند؛ یعنی باید محل بروز حادثه و عوارض و آثار آن را به دقت مشاهده، بازرسی و بازبینی نماید و مشخصات آن را یادداشت و تصاویر لازم را تهیه کند. همچنین باید در صورت لزوم از مصاحبه و حتی از دیدگاه ها و نظریات کارشناسان ذی ربط واقعه نیز استفاده کند.

در واقع، درتحقیق علی-مقایسه‌ای، روش های مشاهده و مصاحبه موقعیت برجسته ای دارد و معمولاً بیشترین اطلاعات از طریق این روش ها گردآوری می شود. همچنین پژوهشگر برای بررسی متغیرها و تدوین فرضیه و اطلاع از کمّ و کیف موارد مشابه، و نیز تهیۀ اطلاعات دربارۀ قضایای کلی مربوط به آنها ناچار به استفاده از روش کتابخانه ای نیز هست. در تحقیقات علّی که در آن افراد بسیاری حضور دارند از روش پرسشنامه ای نیز در کنار سایر روش ها استفاده می شود.

در مرحلۀ بعد پژوهشگر به طبقه‌ بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، آنها را با یکدیگر مقایسه می نماید و احیاناً مشاهده ها و مصاحبه های تکمیلی را هم زمان با این مرحله انجام می دهد. نکتۀ عمده در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های تحقیقات علّی آن است که پژوهشگر باید در این مرحله از روش قیاسی استفاده کند و قضایای کلی و نظریه هایی را که در مطالعات کتابخانه ای به عنوان مباحث نظری مسئله گردآوری و تدوین نموده است تکیه گاه استدلال منطقی خود قرار دهد؛ همان طور که در مرحله فهرست سازی متغیرها و عوامل و تدوین فرضیه ها نیز چنین می کند.

طرح تحقیق پس رویدادی در پروپوزال و پایان نامه نویسی ارشد

طرح تحقیق پس رویدادی در پروپوزال و پایان نامه نویسی یک نوع از روش تحقیق به شمار می آید که در برخی رشته ها از جمله روانشناسی کاربرد دارد.

طرح های تحقیق پس رویدادی:

در تحقیق پس رویدادی دو نوع طرح وجود دارد:

الف) مطالعه همبستگی یا تحقیق علّی

ب) مطالعه گروه ملاکی یا تحقیق علّی – مقایسه ای.

الف) طرح مطالعه همبستگی یا طرح علّی :

در این طرح پیشایندهای شرایط فعلی مورد مطالعه قرار می گیرند . همانطور که از نام آن بر می آید، در این طرح دو دسته داده گردآوری می شود:

یک دسته داده مربوط به گذشته و دسته دیگر مربوط به زمان حال است و محقق سعی می کند که رابطه بین آنها را پیدا کند.

به همین دلیل به این طرح، طرح از گذشته به حال یا از علت به معلول نیز می گویند.

شکل این طرح بصورت زیر است:

شکل : طرح مطالعه همبستگی یا تحقیق علّی

تحقیق پس رویدادی

برای مثال فرض کنید محققی قصد دارد رابطه بین کیفیت آموزشی قبل از فراغت از تحصیل معلم موسیقی (متغیرx) و کارامدی بعدی او را به عنوان یک معلم موسیقی (متغیر y) مورد بررسی قرار می دهد آموزش قبل از فراغت از تحصیل با نمره درسی؛ کارایی معلم با عملکرد، اطلاعات یا نگرش دانش آموزان اندازه گیری می شود.

برای تعیین رابطه بین این دو متغیر همبستگی بین آنها محاسبه می گردد.

نتیجه نشان می دهد که بین متغیر مستقل (x) و متغیر وابسته (y) رابطه معناداری وجود دارد.

یعنی، بین کیفیت آموزش قبلی معلم و کارایی بعدی او رابطه وجود دارد.

هنگامی که بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه معناداری پیدا می شود؛ محقق با سه نوع تفسیر مواجه می شود:

1- متغیر X علت متغیر y شده است؛

2- متغیر y علت متغیر X شده است؛

3- متغیر ناشناخته، و بنابراین غیرقابل اندازه گیری، سومی وجود دارد که علت متغیرهای X و y شده است.

در اغلب موارد محقق نمی تواند بگوید کدامیک از این سه نتیجه درست است.

ارزش مطالعات همبستگی یا علی عمدتا به ویژگی های اکتشافی یا پیشنهادی آنها بستگی دارد.

حتی در شرایطی که برای تبیین رابطه علی دلیل کافی وجود نداشته باشد، از آنها می توان برای دستیابی به رابطه همخوانی استفاده کرد.

ب – طرح مطالعه گروه ملاکی با تحقیق علّی – مقایسه ای:

در این طرح محقق با مطالعه یک ویژگی در یک گروه و مقایسه آن با گروهی که فاقد آن ویژگی است به کشف علت پدیده مورد مطالعه می پردازد.

این طرح را از معلول به علت نیز می گویند.

برای مثال فرض کنید محققی قصد دارد عوامل مؤثر بر کارایی معلمان را مورد بررسی قرار دهد.

گروه ملاک یا آزمایش (E) معلمانی هستند که دارای کارایی هستند، و گروه همتا یا کنترل(C) معلمانی هستند که دارای کارایی لازم نیستند.

بعد از مشخص شدن دو گروه (آزمایشی و کنترل) محقق ممکن است با بررسی و مقایسه متغیرهایی مانند زمینه قبلی، آموزش، مهارت ها و شخصیت دو گروه بتواند علت کارایی یک گروه از معلمان (Y1) را مشخص و معلوم کند.

علامت نقطه چین بدین معنی است که دو گروه آزمایشی و کنترل به طور تصادفی و جایگزین نشده اند.

این طرح را می توان به عنوان پلی بین روش های تحقیق توصیفی و آزمایشی تلقی کرد.

اساس طرح تحقیق علی – مقایسه ای با طرح تحقیق آزمایشی مشابه است. تفاوت عمده در ماهیت متغیر مستقل (X) است.

در تحقیق آزمایشی متغیر مستقل تحت کنترل محقق است و بنابراین ممکن است بوسیله محقق دستکاری شود.

اما در تحقیق علی – مقایسه ای (و همچنین تحقیق علی) متغیر مستقل تحت کنترل محقق نیست و از قبل اتفاق افتاده است و بنابراین بوسیله محقق دستکاری نمی شود.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *