اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق

اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق

اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق ، اقدامات بالینی در آسیب شناسی گفتار-زبان و شنوایی شناسی باید هم از نظر نظری انگیزه داشته باشد و هم مبتنی بر شواهد تجربی باشد. برای اطمینان از اینکه اقدامات بالینی همگام با ادبیات تجربی است، محققان باید یافته های مطالعه را به گونه ای گزارش کنند که برای مخاطبان بالینی آنها معنادار باشد، و پزشکان باید اهمیت و ارتباط یافته های تحقیقاتی را با عملکرد بالینی خود ارزیابی کنند. برای انجام این کار، پزشکان باید از اصول آموخته شده در دوره های تحقیقاتی خود استفاده کنند. یک اصل اساسی این است که نتایج یک مطالعه نه تنها باید قابل توجه بلکه معنادار باشد. در این مقاله به تفاوت بین نتایج معنی دار و نتایج معنی دار و استفاده از اندازه اثر برای تعیین معنی دار بودن یک نتیجه می پردازیم.

وقتی پزشکان یک مقاله تحقیقاتی را پیدا می‌کنند که به نظر می‌رسد مربوط به عملکرد بالینی آنها باشد، شاید یک مداخله پیشرفته را ارزیابی می‌کند، در صورتی که نتایج نشان می‌دهد که اثر مثبت «از لحاظ آماری معنی‌داری» دارد، ممکن است این رویکرد را اتخاذ کنند. متأسفانه، اهمیت آماری به طور خودکار با یک اثر معنادار یا عملی برابر نیست. برخی از اثرات آماری معنی دار هستند، اما برخی دیگر معنادار نیستند. از آنجا که اهمیت آماری و اهمیت عملی اغلب هنگام تفسیر یافته‌های تحقیق با هم ترکیب می‌شوند (به عنوان مثال، اهمیت آماری برای ایجاد اهمیت عملی فرض می‌شود)، اکنون از محققان خواسته می‌شود تا با ارائه تخمین‌هایی از اندازه‌های اثر، به صراحت واردات عملی نتایج آماری را تفسیر کنند. تخمین اندازه اثر مقادیری هستند که “میزان یک اثر یا قدرت یک رابطه” را در شرایط عملی، مانند واحدهای انحراف استاندارد، مشخص می کنند.

اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق
اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق – تزیسمی

فهرست مطالب

اندازه اثر چیست؟- اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق

اندازه اثر  در انجام پایان نامه به شما می گوید که رابطه بین متغیرها یا تفاوت بین گروه ها چقدر معنادار است. این نشان دهنده اهمیت عملی یک نتیجه تحقیق است.

اندازه اثر بزرگ به این معنی است که یک یافته تحقیق دارای اهمیت عملی است، در حالی که اندازه اثر کوچک نشان دهنده کاربردهای عملی محدود است.

اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق

فراتر از شانس

مهم است که معنی معنی دار در معناداری آماری را از معنای معنی دار در زندگی روزمره متمایز کنیم. در فرهنگ لغت مریام وبستر، «معنی» به عنوان داشتن معنی، به ویژه معنای پنهان یا خاص تعریف می شود. تأثیر یا تأثیر قابل توجهی داشته یا احتمالاً دارد. مترادف ها عبارتند از مهم، قابل توجه، عمده و مهم. اما در یک زمینه تحقیقاتی، اهمیت آماری به سادگی نشان می دهد که “احتمال بروز اختلاف مشاهده شده به طور تصادفی به اندازه کافی کم بود”. در مورد اندازه تفاوت یا معنی دار بودن تفاوت به ما نمی گوید. برای پرداختن به معناداری، محققان می‌توانند تخمین اندازه اثر را گزارش و تفسیر کنند. بنابراین، خوانندگان باید دو موضوع را در نظر بگیرند تا تصمیم بگیرند که آیا نتایج تحقیقات برای تغییر در عملکرد بالینی کافی است یا خیر. اول اینکه آیا نتایج از نظر آماری معنی دار هستند؟ دوم، آیا نتایج از نظر بالینی معنادار یا مرتبط هستند؟

قبل از بحث درباره اندازه اثر، یادآوری دو نکته در مورد اهمیت آماری مهم است. تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که آیا تفاوت غیر صفر بین گروه‌ها احتمالاً یک اتفاق تصادفی است یا اگر مطالعه تکرار شود دوباره و دوباره پیدا می‌شود. بنابراین، اهمیت آماری بر اساس برآورد احتمالات است. اولین نکته مربوط به تفسیر مقادیر p است، رایج ترین معیاری که با آن اهمیت آماری تعیین می شود. اغلب، یافته‌های با اهمیت آماری، یافته‌ای است که در آن یک مقدار آزمون خاص (به عنوان مثال، آزمون t، ANOVA) با برآورد احتمال (مقدار p) کمتر از 0.05 مطابقت دارد. احتمال جعلی بودن این یافته کمتر از 5 درصد است. مقدار p فقط به احتمال مربوط می شود، نه اهمیت یافته ها. گاهی اوقات متوجه می‌شویم که وقتی یک p از 0.01 یا 0.001 گزارش می‌شود، از عبارت بسیار معنی‌دار استفاده می‌کنند. این کلمات بیشتر از روشنگری خواننده را گیج می کند.

نکته دوم به تأثیر اندازه نمونه بر مقدار p (یا احتمال دستیابی به اهمیت آماری) مربوط می شود. یک مطالعه با تعداد زیادی شرکت کننده، به عنوان مثال، چند صد نفر، ممکن است یک تفاوت آماری معنی دار گروهی را برای یک تفاوت عددی به ظاهر کوچک در متغیر وابسته گزارش کند. تامپسون در مطالعه‌ای بر روی 12000 دانش‌آموز نشان داد که چگونه تفاوت 0.3 امتیاز استاندارد بین دو گروه بر اساس کدهای پستی از نظر آماری معنادار است. ارتباط بین حجم نمونه و احتمال دستیابی به اهمیت آماری نیز برای مطالعات با تعداد کمی از شرکت کنندگان (به عنوان مثال، ناتوانی های کم بروز) ملاحظات مهمی است. با حجم نمونه کوچک، مقایسه های آماری ممکن است نشان دهد که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود ندارد، حتی زمانی که میانگین دو گروه بر اساس بازرسی غیررسمی داده ها کاملاً متفاوت به نظر می رسد.

قدر تفاوت- اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق

این مسائل مربوط به اهمیت آماری، اهمیت در نظر گرفتن معنی‌داری و ارتباط یافته‌های تحقیق را با استفاده از معیارهای دیگر، به‌ویژه برآورد اندازه‌های اثر، برجسته می‌کند. تخمین اندازه اثر معیارهایی هستند که به طور خاص برای توصیف نتایج به روش‌های کاربردی‌تر و معنادارتر با بحث در مورد بزرگی یک اثر علاوه بر تخمین‌های احتمال طراحی شده‌اند. گزارش‌های تحقیق در مجلات ASHA از دستورالعمل‌های راهنمای انتشار انجمن روان‌شناسی آمریکا پیروی می‌کنند که نشان می‌دهد نویسندگان تخمین اندازه اثر را در بخش نتایج خود گزارش و تفسیر می‌کنند. شاخص‌های اندازه اثر بسیاری وجود دارد، اما همه به میزان تفاوت بین گروه‌ها یا رابطه بین متغیرها می‌پردازند. برای اولی، تفاوت ها معمولاً بر اساس واحدهای انحراف استاندارد تفسیر می شوند (به عنوان مثال، نمرات یک گروه 0.5 واحد انحراف استاندارد بیشتر از گروه دیگر است). برای دومی، تفاوت‌ها معمولاً برحسب درصد واریانس به حساب می‌آیند (به عنوان مثال، متغیر X 20 درصد واریانس در متغیر Y را به خود اختصاص می‌دهد). بنابراین، اندازه اثر خواننده را از اهمیت عملی یافته های تحقیق آگاه می کند.

بیایید دو نوع اندازه اثر مورد استفاده برای تخمین میزان تفاوت بین دو یا چند گروه را در نظر بگیریم: اندازه اثر ساده و اندازه اثر استاندارد. اندازه اثر ساده تفاوت خام بین میانگین دو گروه است. زمانی که متغیر مورد نظر و واحد اندازه گیری به راحتی قابل تفسیر باشند بسیار مفید است. برای نشان دادن، مقیاس زبان پیش دبستانی برای 500 کودک پیش دبستانی اجرا شد و در مقیاس درک شنیداری، دختران میانگین گروهی بالاتری نسبت به پسران داشتند. در نگاه اول، این ممکن است نشان دهد که پسران برای رسیدن به دختران به برنامه غنی‌سازی زبان نیاز دارند. با این حال، تجزیه و تحلیل اندازه اثر ساده چیز دیگری را نشان می دهد. در امتیازات استاندارد، میانگین دختران 1.3 امتیاز بالاتر از میانگین پسران بود. با دانستن اینکه PLS دارای میانگین 100 و انحراف استاندارد 15 است، تفسیر اندازه افکت ساده بسیار آسان است. شما به راحتی می توانید نتیجه بگیرید که این تفاوت از نظر بالینی مرتبط نیست.

با این حال، اندازه اثر ساده معمولاً یک شاخص ناکافی است. اغلب معیارهایی که در مطالعات علوم ارتباطات و اختلالات استفاده می‌شوند، به نویسندگان نیاز دارند که اندازه اثر استاندارد شده را گزارش کنند، اندازه اثری که تفاوت بین گروه‌ها را نسبت به یک انحراف استاندارد تلفیقی اندازه‌گیری می‌کند. چندین شاخص رایج برای اندازه اثر وجود دارد، مانند کوهن d یا eta2. [به Vacha-Haase و Thompson در مورد نحوه محاسبه اندازه اثر مراجعه کنید.] برای نشان دادن، محققان یک تفاوت آماری معنی‌دار گروهی را در اندازه‌گیری تجربی دانش چاپی زمانی که کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به اختلال زبان (LI) با کودکان پیش‌دبستانی در حال رشد مقایسه شدند گزارش کردند. . میانگین برای کودکان LI 7.5 و برای کودکان معمولی 11.5 بود. اگرچه اندازه اثر ساده چهار نقطه بی معنی است، یک تخمین اندازه اثر استاندارد شده که تفاوت 4 نقطه ای را نسبت به انحراف استاندارد تلفیقی دو گروه در نظر می گیرد (LI SD = 3.33؛ SD معمولی = 3.28) را می توان تفسیر کرد. d کوهن که 1.21 محاسبه شد، نشان داد که میانگین گروه LI بیش از یک انحراف استاندارد کمتر از میانگین گروه معمولی است. با دانستن اندازه اثر، نویسندگان و خوانندگان می توانند ارتباط بالینی یا معنی دار بودن یافته ها را در نظر بگیرند.

تفسیر اندازه اثر- اهمیت اندازه اثر در تفسیر تحقیق

به طور معمول، برآورد اندازه اثر به دو صورت تفسیر می شود. یکی از راه ها تکیه بر معیارهای پذیرفته شده ای است که اثرات کوچک، متوسط و بزرگ را متمایز می کند. شاید شناخته شده ترین معیارهایی باشد که توسط کوهن برای تفسیر d کوهن ارائه شده است، به طوری که 0.2 برابر با یک اثر کوچک، 0.5 برابر با یک اثر متوسط، و اثرات بزرگتر از 0.8 برابر با اثرات بزرگ است. بنابراین، در مثال بالا، تفاوت نشان دهنده یک اثر بزرگ است. با این حال، حتی توسط خود کوهن، نگرانی هایی در مورد استفاده بی رویه از چنین معیارهایی مطرح شده است.

روش دوم برای تفسیر مقدار اندازه اثر، مقایسه صریح اندازه اثر گزارش شده با موارد گزارش شده در مطالعات قبلی با ماهیت مشابه است. برای مثال، فرضاً یک محقق ممکن است تأثیر یک برنامه درمان خانگی 30 هفته ای/60 ساعته برای گرفتگی صدا را در مقایسه با شرایط کنترل بدون درمان مطالعه کند. بیایید فرض کنیم که اندازه گیری کیفیت آواز پس از درمان، بر اساس نمرات مقیاس رتبه بندی، اندازه اثر d = 0.5، اندازه متوسط بر اساس معیارهای کوهن را نشان می دهد. با این حال، یک خواننده باهوش، به‌ویژه به این موضوع علاقه دارد که اندازه اثر این درمان با سایر درمان‌ها، مانند درمان‌های انجام‌شده توسط پزشک، چگونه مقایسه می‌شود. به عنوان مکمل ارائه اندازه اثر (d = 0.5) و تفسیر استاندارد آن (در اندازه متوسط)، محقق همچنین باید به نحوه مقایسه این اثر با سایر درمان‌های گرفتگی صدا اشاره کند. به عنوان مثال، شاید مطالعه ای که قبلا منتشر شده بود، اندازه اثر 0.92 را برای یک درمان 15 هفته ای / 30 ساعته توسط پزشک نشان داد. این اندازه اثر مقایسه مفیدی برای تفسیر تاثیر برنامه درمان خانگی ارائه می دهد. دانستن اینکه یک درمان بهتر از دیگری است کافی نیست. خوانندگان ادبیات تحقیق باید از نویسندگان انتظار داشته باشند که کمیت و توضیح بهتری داشته باشند.

گنجاندن اندازه‌های افکت مزیت مهمی فراتر از محاسبه اثرات عملی دارد. به طور خاص، اندازه اثر را می توان با استفاده از تکنیکی به نام متاآنالیز در بین مطالعات مقایسه کرد. در یک متاآنالیز، یک محقق به طور آماری اندازه اثر مطالعات متعدد را برای محاسبه اندازه اثر متوسط خلاصه و ادغام می کند. به عنوان مثال، کاسبی یک متاآنالیز از اثرات اوتیت میانی بر رشد زبان و لاو، گرت و نای یک متاآنالیز از اثرات درمان برای کودکان مبتلا به اختلالات گفتار و زبان انجام دادند. متاآنالیزها برای توصیف اثرات متوسطی که در میان مجموعه‌ای از متغیرها در یک مجموعه تحقیقاتی انباشته دیده می‌شود، مفید هستند. آنها همچنین برای توصیف وضعیت تحقیق در یک منطقه خاص مهم هستند. به عنوان مثال، خوانندگان ممکن است از دانستن این که متاآنالیز لاو و همکارانش تأثیرات غیرقطعی برای مداخله در بهبود مهارت‌های زبانی دریافتی نشان می‌دهد شگفت‌زده شوند. متاآنالیزها برای ایجاد علم مورد نیاز برای پیشبرد حوزه علوم و اختلالات ارتباطات و اطمینان از اثربخشی مداخلات بالینی مهم هستند.

به خودی خود، یک مطالعه انفرادی تنها سهم محدودی در حوزه خاصی از علم دارد. اما در نظر گرفتن یافته ها در تعدادی از مطالعات، که به طور ایده آل توسط گروه های تحقیقاتی مختلف انجام می شود، پیشرفت مهمی در این زمینه ایجاد می کند و به ما امکان می دهد منابع علمی را با دقت بیشتری متمرکز کنیم.

نگاهی دقیق تر به اندازه اثر

همانطور که تامپسون به درستی اشاره کرد، “اهمیت آماری به اندازه کافی مفید نیست تا به عنوان تنها معیار برای ارزیابی قابل توجه بودن” تحقیق مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، وقتی خوانندگان ادبیات تحقیق را مرور می کنند، باید از نویسندگان انتظار داشته باشند که اندازه اثر را هم گزارش کنند و هم تفسیر کنند. تفسیر نویسنده از اندازه اثر می تواند به معیارهای پذیرفته شده ارجاع دهد، اما در صورت وجود، باید با اثرات گزارش شده در یک منطقه خاص مطالعه مقایسه کند. علاوه بر این، نویسندگان باید خوانندگان را در مورد اهمیت تأثیرات کوچک یا بزرگ در یک منطقه خاص از مطالعه آگاه کنند.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *