اعتبار داخلی در مقابل خارجی

هنگام آزمایش روابط علت و معلولی در انجام پایان نامه، اعتبار داخلی در مقابل خارجی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: اعتبار داخلی و خارجی.

روایی درونی به درجه اطمینان از اینکه رابطه علی مورد آزمایش قابل اعتماد است و تحت تأثیر عوامل یا متغیرهای دیگر نیست، اشاره دارد.

روایی خارجی به میزانی اشاره دارد که نتایج یک مطالعه را می توان در موقعیت ها، گروه ها یا رویدادهای دیگر به کار برد.

اعتبار یک مطالعه تا حد زیادی توسط طراحی تجربی تعیین می شود. برای اطمینان از اعتبار ابزارها یا آزمون هایی که استفاده می کنید، باید اعتبار اندازه گیری را نیز در نظر بگیرید.

فهرست مطالب

مبادله بین اعتبار داخلی در مقابل خارجی

اعتبار داخلی بهتر اغلب به قیمت اعتبار خارجی تمام می شود (و بالعکس). نوع مطالعه ای که انتخاب می کنید نشان دهنده اولویت های تحقیق شما است.

مثال مبادله

یک رابطه علی را می توان در یک محیط آزمایشگاهی مصنوعی یا در “دنیای واقعی” آزمایش کرد. یک تنظیمات آزمایشگاهی اعتبار داخلی بالاتری را تضمین می کند زیرا تأثیرات خارجی را می توان به حداقل رساند. با این حال، اعتبار خارجی کاهش می‌یابد زیرا محیط آزمایشگاه با «جهان بیرون» متفاوت است (که دارای عوامل تأثیرگذار خارجی است).
یک راه حل برای این مبادله این است که ابتدا تحقیق را در یک محیط کنترل شده (مصنوعی) انجام دهیم تا وجود یک رابطه علی را مشخص کنیم، سپس یک آزمایش میدانی برای تجزیه و تحلیل اینکه آیا نتایج در دنیای واقعی وجود دارد یا خیر.

تهدیدهای اعتبار داخلی در مقابل خارجی

هشت عامل وجود دارد که می تواند اعتبار داخلی تحقیق شما را تهدید کند. آنها در زیر با استفاده از مثال زیر توضیح داده شده اند:

نمونه تحقیق

مدیریت شرکت X می‌خواهد بداند که آیا ساعات کاری انعطاف‌پذیر باعث بهبود رضایت شغلی در میان کارکنان می‌شود یا خیر. آنها آزمایشی را با دو گروه راه اندازی کردند: 1) گروه کنترل کارکنان با ساعات کاری ثابت 2) گروه آزمایش با کارکنان با ساعات کاری انعطاف پذیر. این آزمایش به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت. همه کارکنان یک نظرسنجی را پر می کنند که رضایت شغلی آنها را قبل از آزمایش (پیش آزمون) و بعد از آزمایش (پس آزمون) اندازه گیری می کند.

عوامل موثر بر اعتبار درونی

انتخاب اختلافی: در برخی از طرحهای آزمایشی ممکن است پژوهشگر نا خواسته افراد قوی تری را برای گروه آزمایشی انتخاب کند.

افت آزمودنی: در طول اجرای تحقیق ممکن است برخی از آزمودنی‌ها به دلایل مختلف از ادامه ی مشارکت در تحقیق خودداری کنند.

پیش آزمون : در بسیاری از طرحهای آزمایشی که در علوم رفتاری اجرا می‌شود  معمولا قبل از عمل آزمایشی ،یک پیش آمون بر آزمودنی‌ها اجرا می‌شود.

ابزار اندازه گیری: برای سنجش متغیر وابسته به کار میرود با یداز قابلیت اعتماد و اعتبار لازم برخوردار باشد.

تداخل اعمال آزمایشی: اگر آزمودنی‌های گروه کنترل بدانند که عملکردشان با گروه دیگر مقایسه می‌شود ممکن است تا سعی کنند تا برتری خود را نشان دهند.

همزمانی : چنانچه طرح تحقیق همزمان با اجرای یک فعالیت مشابه به اجرا در بیاید،یا یا رویداد باقوه موثری روی متغیر وابسته اثر بگذارد در این صورت ممکن است نتیجه ی آزمایش خدشه دار گردد.

بلوغ: ممکن است در جریان اجرای تحقیق آزمودنی‌ها از نظر جسمانی و روانی تغییر کنند.

تعامل (اثر متقابل ) انتخاب با سایر عوامل: در برخی از طرح‌های آزمایشی ،عامل انتخاب آزمدنی‌ها با برخی از عوامل  از جمله رشد آنان تعامل داشته  و در نتیجه ی تحقیق تاثیر میگذارد.

رگرسیون آماری: بعضی اوقات آزمودنی‌ها بر اساس نمره ی کسب شده در یک درس (یا صفت متغیر) به گروه‌های آزمایشی و گواه منتسب می‌شوند.

تحلیل آماری: استفاده از روشهای آماری نا مناسب ممکن است باعث نتیجه‌گیری‌های غیر دقیق شود .

سو‌گیری پژوهشگر: در برخی از موارد پژوهشگر ممکن است انتظارات خود را از نتایج آزمایش به آزمودنی‌ها تلقین کند که این خود بر نتایج آزمایش اثر گذار است.

عوامل موثر بر اعتبار بیرونی

الف: عوامل مربوط به جامعه

معرف نبودن جامعه‌ای که آزمایش بر آن اجرا می‌شود:پژوهشگر ممکن است که از یک جامعه در دسترس آزمودنی‌ها را انتخاب کند و طرح تحقیق را به اجرا در بیاورد و پس از آن بخواهد نتیجه ی آزمایش را به تمام جامعه تعمیم دهد.

ب: عوامل زیست محیطی

تعریف مبهم عمل آزمایشی :اگر متغیر مستقل به طور دقیق تعریف نشده با شد نمی توان یافته‌های تحقیق را تعمیم داد.

اثرات نو بودن محیط آزمایشی: حا لت نو بودن وضعیت جدید آزمایشی ممکن است آزمودنی‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.به عبارت دیگر اگر در نتیجه ی نهایی میان گروه آزمایشی و گواه تفاوتی مشاهده شود این تفاوت ممکن است به علت نو بودن شرایط آزمایشی و اثری که بر آزمودنی‌ها گذاشته است باشدو نه بواسطه ی عمل آزمایشی.

تعریف ناکافی متغیر وابسته : در برخی از طرح‌های آزمایشی تعریف متغیر وابسته و یا اندازه‌گیری‌های آن از دقت کافی بر خوردار نیست.

اثرواکنشی شرایط آزمایشی(حالت پیش آزمون و پس آزمون ):در برخی از پژوهش‌های آزمایشی،پیش آزمون آزمودنی‌ها را نسبت به عمل آزمایشی حساس تر میکند.

اثر تعاملی زمان ،نوع و دفعات اندازه‌گیری متغیر وابسته :پژوهشگر به دو یا چند اندازه‌گیری از متغیر وابسته در فاصله ی زمانی کوتاهی بسنده میکند.

اثر انتظار آزمایشگر(اثر روزنتال):انتظار و نگرش آزمایشگر می‌تواند بر نتیجه ی تحقیق اثر گذاشته و اعتبار بیرونی را خدشه دار کند.

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *